REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 1090705
Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu

 

1)     W przedszkolu tworzone są grupy liczące do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

2)     Przydział dzieci do grup w warunkach pandemii jest losowy i może ulec zmianie w cyklach tygodniowych.

3)     Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4)     Nie funkcjonują grupy zbiorcze.

5)     Opiekę nad daną grupą sprawuje do 2 nauczycielki i 1 woźna, które przyporządkowane są do danej sali na cały dzień.

6)     W grupach nie będzie odbywał się odpoczynek na leżakach.

7)     Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren ZSP nr 16.

8)     Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek.

9)     Maseczki do zakrywania ust i nosa ( dla dzieci, które ukończyły 4 lata) rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie odbioru dziecka z przedszkola, maseczka dziecka nie pozostaje w przedszkolu.

10) Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.

11) Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesła, z których korzystały dzieci są dezynfekowane.

12) Przy stołach może jednocześnie znajdować się max. 3 dzieci.

13) W każdej sali jest dystrybutor z wodą, która wydawana jest dzieciom
w jednorazowych kubeczkach.

14) Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową.

15) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

16) Przedszkole dysponuje termometrami do pomiaru temperatury ciała. Termometry inne niż bezdotykowe są dezynfekowane przez woźną oddziałową po każdym użyciu.

17) Do odwołania w przedszkolu korzysta się wyłącznie z jednorazowych ręczników papierowych.

18) Do pracy w Przedszkolu nr 16 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.

19) Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.

20) Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.

21) Nauczyciele:

*  Wyjaśniają dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone, pamiętając aby wzbudzić u dzieci poczucie bezpieczeństwa, a nie lęku.

*  Systematycznie informują dzieci o bezpiecznych zachowaniach i zasadach dbania o higienę osobistą.

*  Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci

*  Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

*  Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi.

*  Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.

*  Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ZSP nr 16, tak aby grupy nie spotykały się ze sobą.

*  Nadzorują użycie dystrybutorów wody znajdujących się w każdej Sali, nie dopuszczając aby dzieci same z nich korzystały

*  Mierzą temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb.

*  Nadzorują rozmieszczenie dzieci podczas posiłków po 3 osoby przy stolikach
6-cio osobowych oraz 2 osoby przy stolikach 4-ro osobowych.

*  Starają się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.

*  Nie udzielają informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast są do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt  telefoniczny lub mailowy.

*  Natychmiast reagują na objawy chorobowe zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

*  W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi

22) Personel obsługi przedszkola:

*  Pilnuje, by każde dziecko przy wejściu do przedszkola dokładnie zdezynfekowało ręce.

*  Mierzy temperaturę ciała dziecka przy wejściu do przedszkola.

*  Przyjmuje dzieci do przedszkola odbierając od rodziców i wydaje dzieci rodzicom,
w szatni pomaga dziecku w rozebraniu lub ubraniu się.

*  Czuwa nad bezpiecznym poruszaniem się dziecka po przedszkolu w ciągu komunikacyjnym; doprowadza dziecko do sali i odbiera z sali, przyprowadza do rodzica do drzwi przy których umieszczony jest czytnik czasu pobytu w przedszkolu.

*  Po przyjęciu do grupy oraz kilkukrotnie w ciągu dnia, dopilnowuje dokładnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nieustannie przypominając sposób mycia rąk wg instrukcji umieszczonych w łazienkach dziecięcych.

*  Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

*  Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, szczególnie
do spożywania posiłków.

*  Puzzle i książki po użyciu odkłada na kwarantannę.

*  Wietrzy salę, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę.

*  W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi.

*  W razie zaistniałej konieczności dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19
lub inną chorobę.

*  Pilnuje, by żadne osoby postronne nie przebywały na terenie przedszkola.

*  Pilnuje, by nikt  nie korzystał z placu zabaw.

  


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.