REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 1089104
Standardy placówki w programie profilaktyki logopedycznej

Standardy placówki w programie profilaktyki logopedycznej

I. Baza

1.Placówka posiada warunki lokalowe i środki dydaktyczne umożliwiające

wdrożenie  programu profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1.Dyrektor zapewnia warunki lokalowe , środki dydaktyczne umożliwiające realizację

programu profilaktyki logopedycznej.

2.Placówka posiada gabinet logopedyczny wyposażony w narzędzia i nowoczesne

pomoce logopedyczne.

3.Placówka udostępnia  salę do logopedycznych zajęć grupowych.

4.W salach dla poszczególnych grup funkcjonują stanowiska logopedyczne

wyposażone  w pomoce logopedyczne.

 

II. Doskonalenie nauczycieli

1.Nauczyciele, logopeda stale szkolą się w zakresie profilaktyki logopedycznej.

 

Wskaźniki:

1.Dyrektor nadzoruje realizację WDN- u w zakresie profilaktyki logopedycznej.

2.Nauczyciele,logopeda, dyrektor uczestniczą w konferencji, cyklu seminariów,

warsztatach doskonalących z zakresu logopedii wychowawczej.

3.Logopeda uczestniczy w formach doskonalących z  zakresu logopedii

korekcyjnej.

4.Nauczyciele, logopeda systematycznie pracują na terenie placówek w grupach

roboczych, na każdym  etapie wdrażania programu.

5.Nauczyciele, logopeda dzielą się doświadczeniem i umiejętnościami prowadząc

zajęcia otwarte dla nauczycieli ze swojej placówki i innych placówek w programie.

6.Logopeda prowadzi zajęcia instruktażowo- pokazowe dla nauczycieli swojej

placówki i innych placówek w programie.

 

2. W placówce  i środowisku lokalnym promuje się osiągnięcia logopedy

i nauczycieli.

Wskaźniki:

1.Placówka dokumentuje działania nauczycieli i logopedy w zakresie profilaktyki

logopedycznej.

2. Konsultant WCDN- autor programu promuje logopedów i nauczycieli w środowisku

edukacyjnym i lokalnym.

 

III. Działania w profilaktyce logopedycznej

(uwzględniające wszystkie elementy, zadania MPPL)

1.Nauczyciele i logopeda dokonują diagnozy logopedycznej wszystkich dzieci

w placówce.

Wskaźniki:

1.Dyrektor zapewnia warunki do prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych

i badań specjalistycznych dzieci w placówce.

2.Nauczyciele badają KBP, prowadzą obserwację zachowań językowych oraz

przeprowadzają wywiad z rodzicami w ramach harmonogramu konsultacji.

3.Logopeda dokonuje pełnej diagnozy logopedycznej dzieci wyłonionych w badaniu

przesiewowym.

 

2.Dyrektor, nauczyciele, logopeda planują i wdrażają działania systemowe

w zakresie profilaktyki logopedycznej w placówce.

Wskaźniki:

1.Dyrektor zapewnia warunki do wdrożenia programu w placówce, monitoruje

i wspiera  wdrażanie programu.

2.Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami z dziećmi w grupie nad stymulacją

mowy i języka  oraz prowadzą systematyczny ich zapis.

3.Logopeda prowadzi indywidualną terapię logopedyczną  oraz wspiera nauczyciela

w prowadzeniu zajęć grupowych.

4.Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają ewaluację cząstkową

( 05,06 co   roku) i końcową ( po 4 latach)  działań nakierowanych na dzieci,

rodziców  i środowisko lokalne.

5.Placówka pisze program własny w zakresie profilaktyki logopedycznej.

 

3.Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają z rodzicami w zakresie

profilaktyki  logopedycznej.

Wskaźniki:

1.Dyrektor wspiera, monitoruje przebieg współpracy z rodzicami.

2.Nauczyciele, logopeda planują i przeprowadzają spotkania informacyjne dotyczące

zagadnień profilaktyki opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka

oraz stanu rozwoju mowy dzieci w  poszczególnych  grupach.

3. Logopeda we współpracy z nauczycielem prowadzi cykliczne warsztaty

dla rodziców z dziećmi  dotyczące stymulacji funkcji związanych z mową.

4.Nauczyciele prowadzą cykliczne zajęcia otwarte dla rodziców, uwzględniające

w/w  problematykę.

5.Logopeda prowadzi cykliczne, indywidualne konsultacje dla wszystkich rodziców.

 

4. Dyrektor, nauczyciele, logopeda współdziałają ze specjalistami

i środowiskiem  lokalnym w zakresie profilaktyki logopedycznej.

Wskaźniki:

1. Dyrektor  z konsultantem WCDN- autorem programu  współpracują z Wydziałem

Edukacji, Wydziałem Zdrowia i innymi strukturami samorządowymi.

2.Logopeda organizuje  specjalistyczne  badania  przesiewowe ortodontyczne

i audiologiczne.

3.Nauczyciele planują i przeprowadzają  wspólnie z innymi placówkami w programie,

projekty  edukacyjne uwzględniające potrzeby dzieci w zakresie profilaktyki

logopedycznej.

 

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.