REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 1174110
UWAGA

Drodzy Rodzice na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z powrotem od 1 września 2020 r.  dzieci do placówek. Zachęcamy do lektury.

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

 
WAŻNE!!!


DRODZY RODZICE!


W dniach 4-7 sierpnia i 24-28 sierpnia br. w godzinach 9:00 - 13:30 dla nowych dzieci przyjętych do przedszkola od 01.09.2020 r.


Intendent Przedszkola nr 16 będzie przyjmował wypełnioną przez Państwa „Deklarację pobytu dziecka w przedszkolu”.


Intendent wyda Państwu karty do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu – umożliwiające również wejście do placówki
w roku szkolnym.

 
Życzenia

 
Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu

 

1)     W przedszkolu tworzone są grupy liczące do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

2)     Przydział dzieci do grup w warunkach pandemii jest losowy i może ulec zmianie w cyklach tygodniowych.

3)     Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4)     Nie funkcjonują grupy zbiorcze.

5)     Opiekę nad daną grupą sprawuje do 2 nauczycielki i 1 woźna, które przyporządkowane są do danej sali na cały dzień.

6)     W grupach nie będzie odbywał się odpoczynek na leżakach.

7)     Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren ZSP nr 16.

8)     Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek.

9)     Maseczki do zakrywania ust i nosa ( dla dzieci, które ukończyły 4 lata) rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie odbioru dziecka z przedszkola, maseczka dziecka nie pozostaje w przedszkolu.

10) Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.

11) Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesła, z których korzystały dzieci są dezynfekowane.

12) Przy stołach może jednocześnie znajdować się max. 3 dzieci.

13) W każdej sali jest dystrybutor z wodą, która wydawana jest dzieciom
w jednorazowych kubeczkach.

14) Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową.

15) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

16) Przedszkole dysponuje termometrami do pomiaru temperatury ciała. Termometry inne niż bezdotykowe są dezynfekowane przez woźną oddziałową po każdym użyciu.

17) Do odwołania w przedszkolu korzysta się wyłącznie z jednorazowych ręczników papierowych.

18) Do pracy w Przedszkolu nr 16 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.

19) Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.

20) Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.

21) Nauczyciele:

*  Wyjaśniają dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone, pamiętając aby wzbudzić u dzieci poczucie bezpieczeństwa, a nie lęku.

*  Systematycznie informują dzieci o bezpiecznych zachowaniach i zasadach dbania o higienę osobistą.

*  Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci

*  Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

*  Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi.

*  Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.

*  Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ZSP nr 16, tak aby grupy nie spotykały się ze sobą.

*  Nadzorują użycie dystrybutorów wody znajdujących się w każdej Sali, nie dopuszczając aby dzieci same z nich korzystały

*  Mierzą temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb.

*  Nadzorują rozmieszczenie dzieci podczas posiłków po 3 osoby przy stolikach
6-cio osobowych oraz 2 osoby przy stolikach 4-ro osobowych.

*  Starają się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.

*  Nie udzielają informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast są do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt  telefoniczny lub mailowy.

*  Natychmiast reagują na objawy chorobowe zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

*  W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi

22) Personel obsługi przedszkola:

*  Pilnuje, by każde dziecko przy wejściu do przedszkola dokładnie zdezynfekowało ręce.

*  Mierzy temperaturę ciała dziecka przy wejściu do przedszkola.

*  Przyjmuje dzieci do przedszkola odbierając od rodziców i wydaje dzieci rodzicom,
w szatni pomaga dziecku w rozebraniu lub ubraniu się.

*  Czuwa nad bezpiecznym poruszaniem się dziecka po przedszkolu w ciągu komunikacyjnym; doprowadza dziecko do sali i odbiera z sali, przyprowadza do rodzica do drzwi przy których umieszczony jest czytnik czasu pobytu w przedszkolu.

*  Po przyjęciu do grupy oraz kilkukrotnie w ciągu dnia, dopilnowuje dokładnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nieustannie przypominając sposób mycia rąk wg instrukcji umieszczonych w łazienkach dziecięcych.

*  Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

*  Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, szczególnie
do spożywania posiłków.

*  Puzzle i książki po użyciu odkłada na kwarantannę.

*  Wietrzy salę, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę.

*  W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi.

*  W razie zaistniałej konieczności dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19
lub inną chorobę.

*  Pilnuje, by żadne osoby postronne nie przebywały na terenie przedszkola.

*  Pilnuje, by nikt  nie korzystał z placu zabaw.

  
Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

 

 

1)      Dzieci przebywając na świeżym powietrzu korzystają z boiska i terenu wokół ZSP nr 16.

2)      Wyklucza się możliwość korzystania z placów zabaw.

3)      Dzieci podczas zabaw na boisku mogą korzystać z przenośnego sprzętu sportowego (piłki, obręcze, pachołki) łatwego do zdezynfekowania po każdej grupie dzieci.

4)      Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel i woźna oddziałowa.

5)      Dzieci wychodzą na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody, dlatego rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć je w odpowiedni do pogody strój.

6)      Grupy dzieci wychodzą na świeże powietrze rotacyjnie – według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.

7)      Grupy podczas wyjść i powrotów z boiska nie spotykają się w szatni ani na korytarzu.

 
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia


W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów ( gorączka, kaszel, duszności)
stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19)lub inną chorobą
zakaźną:

1)  nauczyciel w trybie pilnym, poprzez woźną oddziałową lub telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik (pomoc nauczyciela lub woźna lub inna wskazana osoba) bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki i niezwłocznie odprowadza dziecko do utworzonego w pokoju logopedy tzw. izolatorium,

3) pracownik ten zapewnia opiekę dziecku utrzymując 2 m odległości do czasu pojawienia się rodziców,

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

5)  nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.

W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19

( gorączka, kaszel, duszności ):

1) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę dzieciom,

2) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112,

3) dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno – epidemiologiczną poczynając od:

-  wstrzymania przyjmowania kolejnych dzieci,

- ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

- poddanie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu przedszkola, a w szczególności obszaru,  
w którym poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

 
Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 

1) Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie obowiązują wcześniejsze deklaracje odbioru dziecka przez inne upoważnione osoby.

2) Dzieci mogą być przyprowadzone wyłącznie w godzinach 6:30-8:30, a odbierane
w godzinach 14.30-17.00

3) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną.

4) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

5) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

6)Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m.

7) Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem tylko do przedsionka przedszkola, w celu odbicia karty potwierdzającej czas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola oraz przekazania dziecka pracownikowi przedszkola, z zachowaniem zasady, że przebywać tam może tylko 1 rodzic z dzieckiem, przy rygorystycznym przestrzeganiu środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

8) Przy wejściu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Dzieci z temperaturą powyżej 37 o C nie będą przyjmowane do przedszkola.

9) W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów
z domu w tym pojemników z wodą, czy posiłkami. Do odwołania rezygnujemy też 
z mycia zębów w przedszkolu.

10) W szatni w godzinach opisanych w pkt.1 dyżuruje co najmniej 2 pracowników przedszkola i zajmuje się dziećmi wchodzącymi i wychodzącymi z przedszkola.

11) Dzieci rozbierają się w szatni pod opieką pracowników przedszkola i są odprowadzane
do wyznaczonych grup.

12) Przy odbiorze dzieci rodzic przez szybę w przedsionku pokazuje pracownikowi przedszkola kartkę z nazwiskiem dziecka i oczekuje na nie w wyznaczonej strefie przed przedszkolem.

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 
ZARZĄDZENIE NR 2951/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 6 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 2951/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA  z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii

 

 
WAŻNY KOMUNIKAT

Informuję, że po przeanalizowaniu wytycznych GIS oraz możliwości organizacyjnych , po uzyskaniu zgody ORGANU PROWADZĄCEGO i poinformowaniu KURATORA OŚWIATY, ze względu na zagrożenie zdrowia naszych dzieci  zawieszam  zajęcia prowadzone bezpośrednio w Przedszkolu nr 16 w okresie 6-8 maja 2020. Zawieszenie nie dotyczy zajęć zdalnych, które są kontynuowane. Jednocześnie informuję, że trwają intensywne przygotowania służące spełnieniu wymagań GIS i uruchomienia opieki dla dzieci rodziców, którzy bezwzględnie muszą wrócić do zakładów pracy. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, rodziców i współpracowników rekomenduje jednak pozostawienie dzieci pod opieką rodziców w domach.
O dalszych decyzjach i ustaleniach będę informowała na bieżąco, wnioskując równocześnie o bezwzględne stosowanie się do ustalonych reguł i zasad oraz wyrozumiałość, spokój i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
Z nadzieją na szybki powrót do normalności bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieciaki, rodziców i współpracowników i czekam na Was na Wietrznej 50.

Małgorzata Mazur- dyrektor

 
Życzenia Wielkanocne

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136
« pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia »

Strona 1 z 8


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.