REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 1145738
Dzień Przedszkolaka

W piątek 18 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który został ustanowiony w 2013 roku i przypada na dzień 20 września. Z okazji tego ważnego dnia powstał nawet specjalny Hymn przedszkolaka.

W naszym przedszkolu w każdej z grup odbywały się wspólne zabawy, a także wręczenie upominków. Wszystkie dzieci z radością uczestniczyły w ciekawych i kreatywnych zabawach, wiedząc że to ich święto jest celebrowane.


 
Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września 2020 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.

Dzień ten obchodzimy, aby z większą  uwagą przyglądać się swoim wychowankom wydobywając z dzieci drzemiący w nich potencjał.
Dzieci poznały historię Vashti z książki „ Kropka” Petera Hamiltona Reynoldsa, która stawiając kropkę na lekcji plastyki zaczyna wierzyć we własne możliwości, nabiera pewności siebie. Vashti staje się prawdziwa artystką.
Przedszkolaki wraz z Paniami bawiły się w różnorodne kropkowe zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne.

Dzień ten powinien być obchodzony przez cały rok!

 
Rada Osiedla

 
WAŻNE!!!

Procedura funkcjonowania  Przedszkola nr 16 we Wrocławiu
w czasie epidemii


I. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA


1) Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2) Tylko w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach, tzn. gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności rodzica w przedszkolu, ustala się telefonicznie lub mailowo termin i miejsce spotkania.

3) Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz – obowiązuje je: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu wynoszącego min. 1,5m.

4) Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5) Opiekę nad daną grupą sprawują stali nauczyciele  i 1 woźna.

6) Tylko w grupie najmłodszych dzieci będzie odbywał się odpoczynek na leżakach.

7) Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek.

8) Nie organizuje się żadnych wyjść i wycieczek poza teren ZSP nr 16.

9) Rezygnuje się z organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych (dla więcej niż 1 grupy).

10) W stołówce spożywają posiłki  wyłącznie dzieci mające swoje sale na I piętrze.

11) Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesła, z których korzystały dzieci są dezynfekowane.

12) W każdej sali jest dystrybutor z wodą, która wydawana jest dzieciom w jednorazowych kubeczkach.

13) Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową.

14) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

15) Przedszkole dysponuje termometrami do pomiaru temperatury ciała. Termometry inne niż bezdotykowe są dezynfekowane przez woźną oddziałową po każdym użyciu.

16) Do odwołania w przedszkolu korzysta się wyłącznie z jednorazowych ręczników papierowych.

17) Do pracy w Przedszkolu nr 16 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.

18) Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.

19) Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.

20) W przypadku wprowadzenia strefy żółtej lub czerwonej na terenie Wrocławia:

· Obowiązuje zakaz wejścia rodziców do przedszkola.

· Pracownicy przedszkola mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych przedszkola i stosowania osłony usta i nosa.

· Przy wejściu do przedszkola mierzona jest termometrem bezdotykowym temperatura ciała pracowników, a w przypadku gdy jest ona równa lub przekracza 38oC pracownik nie podejmuje pracy.

· Zebrania z rodzicami i konsultacje mogą być prowadzone zdalnie.

21) Rodzice/opiekunowie prawni:

· Zapoznają się i bezwzględnie przestrzegają Procedur funkcjonowania Przedszkola nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii.

· Przyprowadzają dzieci do przedszkola i odbierają wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

· Dzieci do przedszkola przyprowadzają o odbierają wyłącznie osoby zdrowe.

· Mogą przebywać tylko w przedsionku i szatni przedszkola.

· Chcąc odebrać dziecko korzystają z domofonu, czekają na przyjście dziecka w przedsionku i dopiero po pojawieniu się dziecka w szatni mogą wejść do szatni.

· Zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m.

· Wchodząc do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce i mają zasłonięte usta i nos.

· Muszą dołożyć wszelkich starań aby szybko rozebrać dziecko i przekazać je dyżurnej woźnej.

· Nie przyprowadzają dziecka do przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych u dziecka lub innego członka rodziny oraz w czasie przebywania na kwarantannie lub izolacji.

· Cały czas są dostępni pod podanym przez siebie numerem telefonu.

· W przypadku otrzymania informacji o złym samopoczuciu dziecka mają obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

· Przypominają codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny i przestrzegania procedur funkcjonowania Przedszkola nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii.

· Pilnują, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.

· Zobowiązani są do usunięcia z szafki w szatni wszystkich zbędnych przedmiotów.

· W celu uniknięcia konieczności tworzenia tzw. grup zbiorczych zobowiązani są do podania na piśmie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

22) Nauczyciele:

 • Wyjaśniają dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone, pamiętając aby wzbudzić u dzieci poczucie bezpieczeństwa, a nie lęku.
 • Systematycznie informują dzieci o bezpiecznych zachowaniach i zasadach dbania o higienę osobistą.
 • Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci
 • Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • Sprawują opiekę, prowadzą zabawy i zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z dziećmi.
 • Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
 • Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ZSP nr 16, tak aby grupy nie spotykały się ze sobą.
 • Nadzorują użycie dystrybutorów wody znajdujących się w każdej sali, nie dopuszczając aby dzieci same z nich korzystały.
 • Mierzą temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb.
 • Nadzorują rozmieszczenie dzieci przy stolikach, w grupach dzieci mających 4 – 6 lat podpisują krzesełka imionami dzieci z grupy.
 • Starają się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.
 • Nie udzielają informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast są do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Natychmiast reagują na objawy chorobowe zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi

23) Personel obsługi przedszkola:

 • Pilnuje, by każde dziecko przy wejściu do przedszkola dokładnie zdezynfekowało ręce.
 • Mierzy temperaturę ciała dziecka przy wejściu do przedszkola.
 • Przyjmuje dzieci do przedszkola odbierając od rodziców w szatni i wydaje dzieci rodzicom, czekającym na dzieci .
 • Czuwa nad bezpiecznym poruszaniem się dziecka po przedszkolu w ciągu komunikacyjnym; doprowadza dziecko do sali i odbiera z sali, przyprowadza do rodzica do drzwi przy których umieszczony jest czytnik czasu pobytu w przedszkolu.
 • Po przyjęciu do grupy oraz kilkukrotnie w ciągu dnia, dopilnowuje dokładnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nieustannie przypominając sposób mycia rąk wg instrukcji umieszczonych w łazienkach dziecięcych.
 • Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, szczególnie do spożywania posiłków.
 • Puzzle i książki po użyciu odkłada na kwarantannę.
 • Wietrzy salę, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę.
 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza  ten fakt dyrektorowi.
 • W razie zaistniałej konieczności dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19
  lub inną chorobę.
 • Pilnuje, by żadne osoby postronne nie przebywały na terenie przedszkola.
 • Pilnuje, by nikt  postronny nie korzystał z placu zabaw.

 

II.  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA

1) Dzieci mogą być przyprowadzone wyłącznie w godzinach 6:30-8:30, a odbierane w godzinach 14.30-17.00. O godz. 8:30 drzwi przedszkola zostają zamknięte.

2) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną.

3) Przy wejściu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Dzieci z temperaturą powyżej 37,5 o C nie będą przyjmowane do przedszkola.

4) Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest  rodzic/opiekun prawny lub inna osoba wskazana w upoważnieniu do odbioru dziecka.

5) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

6) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

7) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

8) Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem do przedsionka przedszkola, w celu odbicia karty potwierdzającej czas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola, a następnie do szatni w celu rozebrania dziecka oraz przekazania dziecka dyżurnej woźnej, przy rygorystycznym przestrzeganiu środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

9) Rodzice muszą dołożyć wszelkich starań aby szybko rozebrać dziecko i przekazać je dyżurującej woźnej.

10) W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu w tym pojemników z wodą, czy posiłkami. Do odwołania rezygnujemy też z mycia zębów w przedszkolu.

11) W szatni w godzinach opisanych w pkt.1 dyżuruje co najmniej 2 pracowników przedszkola i zajmuje się dziećmi wchodzącymi i wychodzącymi z przedszkola.

12) Dzieci rozbierają się w szatni pod opieką rodzica/opiekuna i są przekazywane dyżurującej woźnej i przez nią odprowadzane do wyznaczonych grup.

13) Przy odbiorze dzieci rodzic przez domofon prosi o sprowadzenie dziecka do szatni i oczekuje na nie w przedsionku lub  wyznaczonej strefie przed przedszkolem.


III. ZASADY  SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI


1) Rodzic/opiekun prawny pozostawiający dziecko w przedszkolu zobowiązany jest do złożenia świadczenia stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia nr 3623/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2020r., w którym podaje numery telefonów do szybkiego kontaktu z przedszkolem.

2) Wymagane dane to aktualne numery telefonów do obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

3) Każdą zmianę danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie uaktualnić w placówce.

4) Rodzice/opiekunowie prawni muszą być  cały czas dostępni pod wskazanym przez siebie numerem telefonicznym.

5) W razie sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, telefon z odpowiednią informacją wykonuje nauczyciel, pod opieką którego jest dane dziecko.

6) Po uzyskaniu informacji z przedszkola rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznie stawić się w przedszkolu i odebrać dziecko.

7) Dane kontaktowe rodziców/ opiekunów prawnych przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, a kopia dostępna u wicedyrektora przedszkola.

 

IV. ZASADY PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU1) Dzieci przebywając na świeżym powietrzu korzystają z placu zabaw i terenu wokół ZSP nr 16.

2) Z placu zabaw korzysta jednorazowo jedna grupa (minimum 30 min).

3) Po wyjściu dzieci z placu zabaw woźne dezynfekują umieszczony tam sprzęt.

4) Dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu mogą korzystać z przenośnego sprzętu sportowego (piłki, obręcze, pachołki) łatwego do zdezynfekowania po każdej grupie dzieci.

5) Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel
i woźna oddziałowa.

6) Grupy dzieci wychodzą na świeże powietrze rotacyjnie – według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.

7) Grupy podczas wyjść i powrotów z boiska nie spotykają się w szatni ani na korytarzu.

 

V. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA


W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów ( gorączka, kaszel, duszności) stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19) lub inną chorobą zakaźną:

1)  nauczyciel w trybie pilnym, poprzez woźną oddziałową lub telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik (pomoc nauczyciela lub woźna lub inna wskazana osoba) bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki i niezwłocznie odprowadza dziecko do  tzw. izolatorium,

3) pracownik ten zapewnia opiekę dziecku utrzymując 2 m odległości do czasu pojawienia się rodziców,

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

5)  nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.

6) w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor przedszkola:

a) informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

b) wnioskuje o zamknięcie placówki,

c) po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci,

d) niezwłocznie zleca dezynfekcję i gruntowne sprzątanie przedszkola, a w szczególności obszar, w którym poruszał się zakażony koronawirusem

W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19 ( gorączka, kaszel, duszności ):

1) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę dzieciom,

2) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112,

3) dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno – epidemiologiczną poczynając od:

-  wstrzymania przyjmowania kolejnych dzieci,

- ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

- poddanie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu przedszkola, a w szczególności obszaru, w którym poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

4) w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor przedszkola:

a) informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

b) wnioskuje o zamknięcie placówki,

c) po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci.


 
Drodzy Rodzice i Interesanci!

Informujemy, że w dobie pandemii covid-19  następuje zmiana w funkcjonowaniu sekretariatu oraz innych gabinetów administracyjnych.

W celu złożenia dokumentów/ załatwienia sprawy  należy umawiać się bezpośrednio z danym pracownikiem na określoną godzinę telefonicznie lub mailowo. Należy przyjść o umówionej godzinie. Przed wejściem do szkoły należy zakryć nos i usta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki. Osoby które nie zastosują się do obowiązujących zasad nie zostaną wpuszczone.

Osoby nieumówione nie będą wpuszczane do placówki.

Tel: 71-798-69-22


Osoba

Nr wewnętrzny

e-mail

Sekretariat

Małgorzata Wesołowska

 

100

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik gospodarczy

Małgorzata Urbaniak

 

110

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kadry

Małgorzata Roznerska

 

112

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

wicedyrektor ds. szkoły Grażyna Warchoł

 

102

Dziennik elektroniczny Librus

wicedyrektor ds. szkoły Aleksandra Chmiel

 

104

Dziennik elektroniczny Librus

Intendent

Ewa Pruszkowska- Muchorowska

 

113

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

wicedyrektor ds. przedszkola

Małgorzata Woźniak

 

103

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biblioteka

Barbara Bierońska

130

 

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pedagog

Małgorzata Dobrucka

 

140

 

Dziennik elektroniczny Librus

Psycholog

Marta Koroluk

140

Dziennik elektroniczny Librus

 
10 porad dla rodziców

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.