REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1483220
REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 WE WROCŁAWIU

Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.poz. 425 z  późniejszymi  zmianami) oraz Statut Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

 

CELE GŁÓWNE

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Celem działania Samorządu  jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania, opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.
 3. Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

a)      powszechność współrządzenia,

b)      demokratyczne reprezentowanie ogółu,

c)      autonomia,

d)     jawność funkcjonowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
 2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
 3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.
 6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

 

 

I.  ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu.
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.


II. UPRAWNIENIA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Samorząd Szkolny może przedstawić wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów do których należą:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokojenia własnych zainteresowań,

d)     prawo redagowania gazetki szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły i w porozumieniu z jej Dyrektorem,

f)       prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

 1. Opinii Samorządu może zasięgać Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego, którą tworzy Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządy Klas.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzy:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 16 oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 1. Samorząd Klasy tworzy:

Przewodniczący Samorządu Klasy, Zastępca Samorządu Klasy, Sekretarz.

 1. Rada Samorządu uczniowskiego może do realizacji swoich działań powoływać zespoły zadaniowe. Członkiem zespołu może zostać każdy uczeń.


IV. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

a)      współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,

b)      wspólnie z opiekunem opracowuje roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,

c)      pomaga w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

d)     jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a)      reprezentuje uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu,

b)      kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

c)      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji,

d)     przyjmuje wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego,

e)      przedstawia opinie dokonywane w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego.

 1. Samorząd Klasowy:

a)      reprezentuje klasę,

b)      organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,

c)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d)     organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

 

 1. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu.
 2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego (najpóźniej do 20 września).
 3. Uczniowie danej klasy wybierają maksymalnie jednego kandydata do Zarządu Samorządu Szkolnego spośród członków Samorządu Klasowego. Wybór kandydata odbywa się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego (najpóźniej do 20 września).
 4. Na początku roku szkolnego, podczas pierwszego zebrania Samorządów Klasowych opiekun Samorządu Uczniowskiego powołują komisję wyborczą.
 5. Komisja wyborcza składa się z pięciu uczniów – reprezentantów różnych klas, którzy nie kandydują w wyborach.
 6. Komisja wyborcza:

a)      czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej,

b)      zapoznaje się z trybem przeprowadzania wyborów,

c)      ustala listę zgłoszonych kandydatów i wywiesza ją na tablicy ogłoszeń,

d)     wspólnie z opiekunem Samorządu Szkolnego ustala termin wyboru Zarządu, przygotowuje i organizuje wybory,

e)      oblicza głosy oddane na kandydatów w trakcie głosowania, sporządza protokół z głosowania,  podaje wyniki do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

 1. Prezentacja kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez przedstawienie krótkiej charakterystyki kandydata oraz jego programu wyborczego na tablicy ogłoszeń lub miejscu wskazanym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Inne formy prezentacji kandydatów wymagają zgody opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego dokonywany jest w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim.
 3. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania. Karta do głosowania wydawana jest na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej.

10.  Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Wyborca dokonuje głosowania przez postawienie jednego krzyżyka przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny.

11.  Komisja ustala skład Zarządu SU na podstawie liczby oddanych głosów: przewodniczący – osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, I zastępca przewodniczącego – osoba, która uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów, II zastępca przewodniczącego- osoba, która uzyskała trzecią w kolejności liczbę głosów.

12.  Komisja wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.

13.  Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do 30 września każdego roku.

14.  W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:

a)      w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,

b)      w przypadku członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

15.  Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

 

VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


 1. Rada Samorządu Uczniowskiego dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej szkoły.
 2. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 4. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
 5. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu.
 6. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
 7. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 8. Pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

VII. TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów. Wybory opiekuna są równe, tajne i bezpośrednie i odbywają się w tym samym terminie co wybory Zarządu SU.
 2. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
 3. Opiekunem Samorządu uczniowskiego zostaje nauczyciel, który uzyskał największa liczbę głosów.
 4. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Rada SU wybiera nowego opiekuna. W przypadku braku możliwości wybrania opiekuna SU Dyrektor Szkoły powierza tę funkcję wyznaczonemu nauczycielowi.

 

VIII. TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. Opinie Samorządu Uczniowskiego przygotowuje i przedstawia Zarząd SU.
 2. Wydaną opinię Samorządu Uczniowskiego potwierdza podpisem Przewodniczący Samorządu Szkolnego lub jego Zastępca.
 3. Opinie wpisuje się do protokołów zebrań Samorządu Uczniowskiego.

 

IX. TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

 

 1. Decyzje podejmuje Rada SU większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady SU. Decyzje w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.
 2. Listę uczestników zebrań Rady SU dołącza się do protokołu zebrania.


X. SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Dokumentacje Samorządu Uczniowskiego stanowi:

a)      Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu,

b)      Plan Pracy Samorządu uczniowskiego, protokoły zebrań, sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.

XI. PRZEPISY DODATKOWE

 

 1. Samorząd Uczniowski może współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły.
 2. Samorząd może współpracować z samorządami innych szkół.
 3. Zebrania Samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 4. Dyrektor Szkoły zawiesza lub uchyla uchwałę, postanowienie Samorządu, jeżeli jest niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły. 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.