REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1361336
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

  • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
  • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
  • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 6 października 2017r. (piątek)

 

III. Zasady uczestnictwa:

  • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 6 października 2017r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
  • Udział w konkursie jest indywidualny.
  • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).
  • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego.

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………

w   …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem w…………………………………………………………………………….…………….

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP 16 we Wrocławiu oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.