REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1967337
KONKURS CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

REGULAMIN III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU

CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

„DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

dla uczniów klas V – VII szkoły podstawowej

 

1. Konkurs ma na celu:

  • rozwijanie sprawności czytelniczej w języku angielskim,
  • promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
  • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
  • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,
  • poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
  • wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.

 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VII wrocławskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, z elementami różnicowania poziomów. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wrocławskim (powiatowym). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, lecz będą pisali testy konkursowe oraz będą klasyfikowani łącznie z uczniami klas piątych. Konkurs będzie sprawdzał wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz promował czytelnictwo w języku angielskim.

3. Zakres tematyczny III Wrocławskiego Konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” to: historia, geografia, kultura i obyczaje, legendy, architektura, polityka, wynalazki, literatura, muzyka, kino i sławni ludzie krajów anglojęzycznych.


Kraje:
Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Kanada, Indie, RPA.


Materiały:
Dodatkowo w  III etapie konkursu wymagana będzie znajomość lektury określonej przez Organizatora (teksty poziomowane o krajach anglojęzycznych i lektura uproszczona). Uczestnicy będą odpowiadać na pytania testowe sformułowane na podstawie lektur. Będą musieli również wykazać się znajomością słownictwa na bazie lektury lub tekstu konkursowego. Materiały do II i III etapu konkursu zostaną przesłane do szkół, których uczniowie zakwalifikują się do etapu II oraz III z odpowiednim wyprzedzeniem.


4. I etap szkolny odbędzie się 21.11.2017

II etap rejonowy zostanie przeprowadzony 6.02.2018 r. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana do szkół oraz ogłoszona na blogu konkursowym: https://konkurs-desc.blogspot.com/ oraz na stronie internetowej  WCDN do 20.02.2018 r.


III etap - finał konkursu odbędzie się 13.04.2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 27.04.2018 r.5. Etapy konkursu:

 

I ETAP - odbędzie się w szkołach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązują 45-minutowy test pisemny w języku angielskim - ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów i organizatorów.

Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu konkursu 60 uczniów (po 20 z klas V(IV), VI i VII), którzy uzyskali najlepsze wyniki.

II ETAP – rejonowy – odbędzie się w SP nr 83 we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązywać będą 60-minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów oraz pytań do krótkich tekstów kulturoznawczych. Do finału Konkursu na podstawie protokołu z przebiegu II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie około 30 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki, po 10 uczniów z każdej grupy wiekowej. Na II etap konkursu należy dostarczyć pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu.

III ETAP – finał konkursu - odbędzie się w SP nr 40 we Wrocławiu. Uczestnicy III etapu będą rozwiązywali 60–minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów, pytań do tekstów kulturoznawczych oraz pytań sprawdzających znajomość wskazanej lektury i słownictwa.

O miejscu w finale decyduje łączna punktacja z II oraz III etapu konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będzie brany wynik z I etapu. Testy z I etapu uczniów, którzy dostali się do III etapu konkursu, należy dostarczyć Organizatorom w dniu finału.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie WCDN.

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

………………………………………....................................................

nazwa i adres placówki

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

 

przez Szkołę Podstawową nr 40 we Wrocławiu, Szkołę Podstawową nr 83 we Wrocławiu na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

* Zaznaczyć właściwe.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.