REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1965845
Międzyszkolny Konkurs Językowy Lapbook – My favourite book

REGULAMIN

Międzyszkolnego  Konkursu Językowego

Lapbook  - My favourite book

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Międzyszkolnego  Konkursu Językowego Lapbook  - My favourite book  zwanego dalej konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. Osobą udzielającą informacji jest Anna Wasiak ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.
 2. Tematem konkursu jest „Lapbook - My favourite book”.

 

§ 3

Uczestnicy konkursu

 1. 1. Konkurs jest adresowany dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej
 2. Przystąpienie do konkursu  następuje w momencie podpisania przez opiekuna prawnego (rodzica) reprezentującego uczestnika: Karty zgłoszeniowej, zgody opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgody na publikację wizerunku, oświadczenia o akceptacji regulaminu konkursu oraz porozumienia o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu. Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne  z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.
 3. Prace powinny być dostarczane do siedziby organizatora tj. Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.

 

 

 

§ 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
 2. Praca musi mieć formę Lapbooka na temat ulubionej książki.
 3. Lapbook ten musi być wykonany w języku angielskim, ale jedna wybrana część musi zostać przedstawiona w języku polskim.

Lapbook ma najczęściej ma formę rozkładanej książeczki lub interaktywnej teczki pełnej kieszonek, zakładek, mapek, karteczek i schowków. Mogą one pomieścić przeróżne informacje związane z tematem, rysunki, zagadki, rebusy, schematy, mapy itp.

 1. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

a) wykonane estetycznie i samodzielnie

b) format pracy dowolny, ale nie przekraczający wymiaru A1.

 1. Praca musi być opisana czytelnie na odwrocie:

- pełne imię i nazwisko autora, wiek, klasę,

- placówka (nazwa, dokładny adres, e-mail, numer telefonu),

- pełne imię i nazwisko instruktora / nauczyciela.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac zrolowanych, złożonych i pogniecionych. W związku z tym prosimy o zadbanie o właściwy transport lub przesyłkę prac.

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

 

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście, z dopiskiem „Lapbook  - My favourite book”  w terminie do 23.11.2018 na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 2. Organizator określa dzień 27.11.2018 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z trzech grup wiekowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo – wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.
 7. Wręczenie nagród odbędzie się 14.12.2018 r.
 8. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
 9. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyszkolnym  Konkursie Językowym „Lapbook  - My favourite book”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………..……………..

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyszkolnego Konkursu Językowego „ Lapbook – my favourite book ” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1191).  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16: www.zsp16.wroclaw.pl

 

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy  dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy) przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyszkolnego Konkursu Językowego ,,Lapbook – My favourite book”.

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego  Konkursu Językowego Lapbook  - My favourite book”  organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.