REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1994182
„Chcecie bajki – oto bajka. O pszczole”

Regulamin Międzyszkolnego  Konkursu Literackiego
„Chcecie bajki – oto bajka. O pszczole”

§ 1

Organizator:

Organizatorem Międzyszkolnego  Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka – o pszczole” jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu oraz Szkoła Podstawowa nr 34 we Wrocławiu. Osobą udzielającą informacji jest Magdalena Sutor ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 

 

§ 2

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i wszystkich istot.
 • Kształtowanie  właściwych postaw i zachowań.
 • Prezentacja dorobku literackiego uczniów.
 • Rozbudzenie aktywności literackiej uczniów, ich wyobraźni i wrażliwości.

 

 

§ 3

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

a)  klasy 1-3

b)  klasy 4-6

 1. Każda szkoła może przesłać w zaklejonej kopercie wraz z kompletem wymaganych zgód maksymalnie trzy prace w jednej kategorii.
 2. Tekst powinien być utrzymany w konwencji bajki zwierzęcej, epigramatycznej lub narracyjnej.
 3. Treść powinna zawierać wyraźne przesłanie wychowawcze.
 4. Utworowi należy nadać tytuł.
 5. Praca może być napisana ręcznie (warunek: czytelność pisma) lub  komputerowo (czcionka 12, odstęp 1,5).
 6. Tekst musi być napisany indywidualnie.
 7. Tekst może zostać zilustrowany przez autora.
 8. Ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką.
 9. Ilustracje nie będą miały wpływu na ocenę bajki.
 10. 11. Prace muszą być opisane (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, numer szkoły, imię i nazwisko nauczyciela).
 11. Do każdej pracy należy kartę zgłoszeniową oraz Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu - wyłącznie na potrzeby konkursu (wzór w załączniku).
 12. 13. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora
 13. Prace dostarczone bez wymaganej zgody zostaną wyłączone z konkursu ze względów formalnych.
 14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

 

 

§ 4

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołują Organizatorzy. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 2. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej oraz o wręczeniu nagród mailowo - wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.
  1. Organizator określa dzień 25.02.2019 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3. Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się dnia 28 lutego 2019 r. 
   1. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl oraz www.sp34.edupage.org
 1. Organizatorzy przewidują odrębną nagrodę dla najciekawszej ilustracji.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody książkowe dla laureatów miejsc I-III oraz wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy.

 

 

§ 5

Terminy i warunki dostarczenia prac:

 1. Prace należy przesłać do sekretariatu
  Szkoły Podstawowej nr 16

ul. Wietrzna 50,

53-24    Wrocław

z dopiskiem „Chcecie bajki – oto bajka” do 18 lutego 2019 roku

 

2.   Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

3.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

 

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 i Szkoły Podstawowej nr 34 we Wrocławiu 52-214 Wrocław, ul. Gałczyńskiego 8, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50 oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 we Wrocławiu ul Gałczyńskiego 8. Kontakt do inspektora ochrony danych ZSP 16: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Kontakt do inspektora ochrony danych SP 34: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyszkolnym  Konkursie Literackim „Chcecie bajki – oto bajka” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu oraz Szkołę Podstawową nr 34 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………..……………..

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji organizatora Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1191).  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16: www.zsp16.wroclaw.pl oraz Szkoły Podstawowej nr 34: www.sp34.edupage.org

 

 

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy  dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy)  przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka”

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem organizatora Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu i Szkołę Podstawową nr 34 we Wrocławiu oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.