REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1966936
Konkurs

REGULAMIN

Międzyświetlicowego  Konkursu Recytatorskiego

"Najpiękniejsze polskie wiersze"

§ 1

Postanowienia ogólne

 • ·Organizatorem Międzyświetlicowego konkursu recytatorskiego "Najpiękniejsze polskie wiersze" zwanego dalej Konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.
 • ·Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 • ·Osobą udzielającą informacji jest Anna Jakubas ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 • ·Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich
  oraz zachęcanie do występów na scenie.
 • ·Konkurs będzie miał formę scenicznej prezentacji dowolnego polskiego utworu poetyckiego.

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

 • ·Konkurs jest adresowany dla uczniów z klas I – III wychowanków świetlic szkolnych
 • ·Uczestnicy prezentują wiersze w dwóch kategoriach:
 1. dzieci polskojęzyczne
 2. dzieci obcojęzyczne

 

§ 4

Warunki uczestnictwa

 • ·Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 6.12.2019. drogą mailową
  na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. karty zgłoszenia udziału.
 • ·W karcie zgłoszenia należy podać kategorię, w której uczestnik będzie występował.
 • ·Przystąpienie do prezentacji wiersza możliwe będzie po dostarczeniu, najpóźniej w dniu konkursu, wszystkich niezbędnych załączników podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

ü  zgoda na udział w Konkursie

ü  zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika

ü  zgoda na prezentację wizerunku uczestnika


Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału
w Konkursie ze względów formalnych.

 

 • ·Każda szkoła może zgłosić do Konkursu swoja reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów w danej kategorii (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych) .

 

§ 5

Zasady przyznawania nagród

 • ·Uczestników Konkursu oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 • ·Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • ·Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, opiekunowie - podziękowania.
 • ·Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 • ·Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16
  we Wrocławiu.

 

§ 6

Miejsce i termin Konkursu

 • ·Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
  we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 (Biblioteka szkolna).
 • ·Termin Konkursu: 17.12.2019. godz. 9.00.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 • ·Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • ·Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

 

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel

Anna Jakubas

Viktoriya Klymyuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

 

Kategoria (właściwe podkreślić):

ü  I dzieci polskojęzyczne

ü  II dzieci obcojęzyczne

 

Autor i tytuł prezentowanego utworu:…………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim „Najpiękniejsze polskie wiersze”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu*.

 

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka*

 

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

*(Zgody niezbędne w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyświetlicowego Konkursu Recytatorskiego „Najpiękniejsze polskie wiersze”  organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000)).

 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności zamieszczenia fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej SP 16 : www.zsp16.wroclaw.pl

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.