REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1483176
UWAGA !!!

W związku ze zmianą wzoru legitymacji szkolnych wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych informujemy, że zgodnie z § 2. 1. w/w rozporządzenia legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 

W związku z powyższym informujemy, że należy zgłosić się do sekretariatu szkoły do P. Małgorzaty Wesołowskiej z legitymacją szkolną oraz numerem pesel dziecka w celu dokonania stosownego wpisu.

W świetle prawa legitymacje bez wpisanego numeru PESEL traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.