REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 2000421
Konkursy 2019/2020
Dyktando Rodzinne

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego
Dyktando Rodzinne

§ 1

Organizator:

Organizatorem Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando rodzinne” jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu. Osobą udzielającą informacji jest Katarzyna Aksamit. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

§ 2

Cele konkursu:

 • dbałość o czystość i piękno języka polskiego,

 • doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych,

 • motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności w zakresie ortografii,

 • sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu,

 • integracja wielopokoleniowa.

§ 3

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów SP nr16 z klas IV – V.

 2. Treść dyktanda układają nauczyciele poloniści. Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w „ Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją E. Polańskiego , Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2003r.

 3. Dyktando Rodzinne polega na napisaniu ze słuchu tekstu dyktanda przez zespół, w którego skład wchodzą: uczeń SP 16 z klasy 4-5 oraz osoba dorosła z rodziny ucznia (rodzic, dziadek, pełnoletni brat lub siostra, ciocia, wujek).

 4. Osoba dorosła reprezentująca rodzinę ucznia nie może być z wykształcenia nauczycielem j.polskiego.

 5. Po głośnym odczytaniu dyktanda zostaje ono przedyktowane zespołom w odpowiednim tempie.

 6. Treść dyktanda zapisuje uczeń. Może porozumiewać się z drugą osobą z zespołu, pamiętając, by nie przeszkadzać innym i nie zakłócać ciszy.

 7. Nie wolno zapisywać tekstu dyktanda drukowanymi literami.

 8. Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych.

 9. Ocenie dyktanda podlegają błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Za błąd ortograficzny przyznaje się -1 p., za błąd interpunkcyjny - 0.5 p. Opuszczenie wyrazu/litery traktuje się jako błąd interpunkcyjny.

 10. Treść dyktanda zapisujemy nieścieralnym długopisem.

 11. Wszelkie nieczytelne zapisy wyrazów i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszących. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

 12. Zwycięża drużyna, która napisze jak najlepiej dyktando.

 13. W celu zgłoszenia drużyny do konkursu należy wypełnić Kartę Uczestnictwa przekazaną uczniowi przez nauczyciela j.polskiego i dostarczyć do Organizatora (p. K. Aksamit) do dnia 7.02.2020r.

 14. Aby konkurs się odbył muszą wziąć w nim udział przynajmniej dwa zespoły.

§ 4

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołują Organizatorzy. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.

 2. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej poprzez Dziennik Librus.

 3. Organizator określa dzień 6.03.2020r. jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 5. Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się dnia 13.03.2020r. o godz. 11.15

 6. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.

 7. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów miejsc I-III. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 5

Termin:

  Dyktando odbędzie się w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego, w SP nr 16,
  dnia 28. 02. 2020r. o godz. 11.15.

§ 6

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do inspektora ochrony danych ZSP 16: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.Załącznik Nr 1


KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)


Imię i nazwisko ucznia: …………...................................................


klasa:………………Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka......................................................................

w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „ Dyktando rodzinne” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.


............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica))

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu


Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Szkolnego Konkursu Ortograficznego „ Dyktando rodzinne” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.


..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) )
Załącznik Nr 1


KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)


Imię i nazwisko ucznia: …………...................................................


klasa:………………Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka......................................................................

w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „ Dyktando rodzinne” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.


............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica))

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu


Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Szkolnego Konkursu Ortograficznego „ Dyktando rodzinne” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.


..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) )


Załącznik Nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko ucznia: …………...................................................

 

klasa:………………

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka......................................................................

w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „ Dyktando rodzinne” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica))

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Szkolnego Konkursu Ortograficznego „ Dyktando rodzinne” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) ) 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe:

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy

w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów.

3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.


II Kryteria oceny prac:

1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)
3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim.

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:

1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

2. Prace należy dostarczyć w terminie do 31  stycznia  2020r.

 
 
Konkurs - źródełka wody

W naszej szkole można już spotkać dwie nowoczesne stacje wody pitnej.

Urządzenia. inaczej nazywane źródełkami, poidełkami, fontannami,

zapewniają nieograniczony dostęp do świeżej wody. Dzięki temu

ekologicznemu i higienicznemu rozwiązaniu uczniowie mogą w łatwy

i tani sposób ugasić pragnienie.

W związku z zamontowaniem poidełek ogłaszamy konkursy

dla Wszystkich Uczniów. Do wygrania są przepiękne bidony!

Zapraszamy Wszystkich do aktywnego udziału w konkursach

i do korzystania w przyszłości ze szkolnych źródełek.

Na prace czekamy do 21 stycznia 2020r.

I. Kowalik, P. Soluch, A. Barańska, K. Aksamit

Prace konkursowe kierujemy do:

- klasy 1-3 (wychowawcy klas, P. Soluch),

- j.polski (A. Barańska, K. Aksamit)

- matematyka, informatyka ( I. Kowalik)

 

 

 

 

 

 

 


 
Konkurs

REGULAMIN

Międzyświetlicowego  Konkursu Recytatorskiego

"Najpiękniejsze polskie wiersze"

§ 1

Postanowienia ogólne

 • ·Organizatorem Międzyświetlicowego konkursu recytatorskiego "Najpiękniejsze polskie wiersze" zwanego dalej Konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.
 • ·Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 • ·Osobą udzielającą informacji jest Anna Jakubas ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 • ·Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich
  oraz zachęcanie do występów na scenie.
 • ·Konkurs będzie miał formę scenicznej prezentacji dowolnego polskiego utworu poetyckiego.

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

 • ·Konkurs jest adresowany dla uczniów z klas I – III wychowanków świetlic szkolnych
 • ·Uczestnicy prezentują wiersze w dwóch kategoriach:
 1. dzieci polskojęzyczne
 2. dzieci obcojęzyczne

 

§ 4

Warunki uczestnictwa

 • ·Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 6.12.2019. drogą mailową
  na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. karty zgłoszenia udziału.
 • ·W karcie zgłoszenia należy podać kategorię, w której uczestnik będzie występował.
 • ·Przystąpienie do prezentacji wiersza możliwe będzie po dostarczeniu, najpóźniej w dniu konkursu, wszystkich niezbędnych załączników podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

ü  zgoda na udział w Konkursie

ü  zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika

ü  zgoda na prezentację wizerunku uczestnika


Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału
w Konkursie ze względów formalnych.

 

 • ·Każda szkoła może zgłosić do Konkursu swoja reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów w danej kategorii (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych) .

 

§ 5

Zasady przyznawania nagród

 • ·Uczestników Konkursu oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 • ·Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • ·Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, opiekunowie - podziękowania.
 • ·Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 • ·Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16
  we Wrocławiu.

 

§ 6

Miejsce i termin Konkursu

 • ·Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
  we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 (Biblioteka szkolna).
 • ·Termin Konkursu: 17.12.2019. godz. 9.00.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 • ·Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • ·Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

 

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel

Anna Jakubas

Viktoriya Klymyuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

 

Kategoria (właściwe podkreślić):

ü  I dzieci polskojęzyczne

ü  II dzieci obcojęzyczne

 

Autor i tytuł prezentowanego utworu:…………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim „Najpiękniejsze polskie wiersze”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu*.

 

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka*

 

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

*(Zgody niezbędne w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyświetlicowego Konkursu Recytatorskiego „Najpiękniejsze polskie wiersze”  organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000)).

 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności zamieszczenia fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej SP 16 : www.zsp16.wroclaw.pl

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.

 

 

 

 

 

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.