REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1966703
Konkursy 2017/2018
Konkurs "English Master 2018

 
KOTYLIONY

 
KONKURS CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

REGULAMIN III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU

CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

„DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

dla uczniów klas V – VII szkoły podstawowej

 

1. Konkurs ma na celu:

 • rozwijanie sprawności czytelniczej w języku angielskim,
 • promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,
 • poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
 • wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.

 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VII wrocławskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, z elementami różnicowania poziomów. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wrocławskim (powiatowym). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, lecz będą pisali testy konkursowe oraz będą klasyfikowani łącznie z uczniami klas piątych. Konkurs będzie sprawdzał wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz promował czytelnictwo w języku angielskim.

3. Zakres tematyczny III Wrocławskiego Konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” to: historia, geografia, kultura i obyczaje, legendy, architektura, polityka, wynalazki, literatura, muzyka, kino i sławni ludzie krajów anglojęzycznych.


Kraje:
Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Kanada, Indie, RPA.


Materiały:
Dodatkowo w  III etapie konkursu wymagana będzie znajomość lektury określonej przez Organizatora (teksty poziomowane o krajach anglojęzycznych i lektura uproszczona). Uczestnicy będą odpowiadać na pytania testowe sformułowane na podstawie lektur. Będą musieli również wykazać się znajomością słownictwa na bazie lektury lub tekstu konkursowego. Materiały do II i III etapu konkursu zostaną przesłane do szkół, których uczniowie zakwalifikują się do etapu II oraz III z odpowiednim wyprzedzeniem.


4. I etap szkolny odbędzie się 21.11.2017

II etap rejonowy zostanie przeprowadzony 6.02.2018 r. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana do szkół oraz ogłoszona na blogu konkursowym: https://konkurs-desc.blogspot.com/ oraz na stronie internetowej  WCDN do 20.02.2018 r.


III etap - finał konkursu odbędzie się 13.04.2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 27.04.2018 r.5. Etapy konkursu:

 

I ETAP - odbędzie się w szkołach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązują 45-minutowy test pisemny w języku angielskim - ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów i organizatorów.

Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu konkursu 60 uczniów (po 20 z klas V(IV), VI i VII), którzy uzyskali najlepsze wyniki.

II ETAP – rejonowy – odbędzie się w SP nr 83 we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązywać będą 60-minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów oraz pytań do krótkich tekstów kulturoznawczych. Do finału Konkursu na podstawie protokołu z przebiegu II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie około 30 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki, po 10 uczniów z każdej grupy wiekowej. Na II etap konkursu należy dostarczyć pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu.

III ETAP – finał konkursu - odbędzie się w SP nr 40 we Wrocławiu. Uczestnicy III etapu będą rozwiązywali 60–minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów, pytań do tekstów kulturoznawczych oraz pytań sprawdzających znajomość wskazanej lektury i słownictwa.

O miejscu w finale decyduje łączna punktacja z II oraz III etapu konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będzie brany wynik z I etapu. Testy z I etapu uczniów, którzy dostali się do III etapu konkursu, należy dostarczyć Organizatorom w dniu finału.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie WCDN.

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

………………………………………....................................................

nazwa i adres placówki

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

 

przez Szkołę Podstawową nr 40 we Wrocławiu, Szkołę Podstawową nr 83 we Wrocławiu na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

* Zaznaczyć właściwe.

 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Sebastian Minartowicz 3C

II miejsce: Zofia Jaśkiewicz 3D

III miejsce: Mateusz Galik 3A

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Olga Laskowska 5B

II miejsce: Ryszard Kępa 4E

III miejsce: Monika Wójcik 6A

Serdecznie gratulujemy !

Prace powyższych uczniów są wywieszone na holu na tablicy.


 
Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec”

Regulamin konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”

1. Konkurs trwa od 18 września 2017 r. do 2 października 2017 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: różaniec- na przykład z kasztanów, żołędzi, pestek, owoców głogu, koralików  lub czegoś innego, technika dowolna

- podpisać pracę  załączając do niej metryczkę, na której znajdzie się: imię i nazwisko oraz klasa autora

- dostarczyć ją do nauczycieli religii klas pierwszych

 

4. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej – klasy pierwsze. 
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

 

- Pani Marta Fluder – katechetka

- Pan Mateusz Krochmal- katecheta

- Ks. Andrzej Orzech– katecheta

-  Ks. Jakub Łukowski- katecheta

 

5.Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami religijnymi

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

6. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie prac w celu wykorzystania ich jako dekoracja holu szkoły w roku szkolnym 2017/2018

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 31.10.2017 r.

Organizator

Marta Fluder

 
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 6 października 2017r. (piątek)

 

III. Zasady uczestnictwa:

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 6 października 2017r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).
 • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego.

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………

w   …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem w…………………………………………………………………………….…………….

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP 16 we Wrocławiu oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
Wyniki konkursu matematycznego "Kangur"

 

 
Mistrz skrzyżowań

MISTRZ SKRZYŻOWAŃ

W piątek 26 maja w naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów klas czwartych – MISTRZ SKRZYŻOWAŃ.

W czasie rozwiązywania zadań należało wykazać się znajomością zasad pierwszeństwa przejazdu na różnego typu skrzyżowaniach.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów ze wszystkich klas czwartych.

Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Za dobrą odpowiedź przyznawano 1 punkt, za błędną odpowiedź odejmowano pół punktu, brak rozwiązania to zero punktu. Gdy uczestnicy mieli taką samą ilość punktów, o zajętym miejscu decydował czas rozwiązania zadań.
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy przygotowali się do konkursu.

Oto lista najlepszych uczestników:

Zajęte miejsce

Nazwisko i imię ucznia

Uzyskane punkty

1 miejsce

Koreń Michał

36,5

2 miejsce

Wieczorek Kamil

36

3 miejsce

Witak Zuzanna

30,5

4 miejsce

Rojek-Nowosielska Justyna

30,5

5 miejsce

Dreksa Artur

29,5

6 miejsce

Nartowicz Julia

29,5

7 miejsce

Nowotnik Maksymilian

29,5

8 miejsce

Biezmienow Zuzanna

28

9 miejsce

Kocjan Michalina

25,5

10 miejsce

Nowak Laura

22,5

Serdecznie gratuluję

S. A. Jąkalska

 
Rozstrzygnięcie konkursu "Zakładka do książki"

 
Rostrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Przyjaciele w mundurach - Strażak”


1 miejsce : Małgorzata Pacula, Szkoła Podstawowa Nr 118,

2 miejsce: Julia Dudzik, Szkoła Podstawowa Nr 61,

3 miejsce: Hanna Dźwigońska, Szkoła Podstawowa Nr 40,


wyróżnienie: Olesia Zikii, Szkoła Podstawowa Nr 16.


Gratulujemy nagrodzonym.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.


Poniżej nagrodzone prace.

Dziękujemy

komisja konkursowa.
 
Zakładka do książki

 
Konkurs plastyczny "Podróże małe i duże - Państwo Środka"

Instytut Konfucjusza - Uniwersytet Wrocławski - Konkurs plastyczny dla szkół "Podróże małe i duże - Państwo Środka"

 

Organizator:

Wrocławski Konkurs Plastyczny ,,Podróże małe i duże – Państwo Środka” Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkołą Podstawową nr 42 we Wrocławiu ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat

 

Cel konkursu:

Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i kulturą chińską, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

 

Warunki uczestnictwa:

- nieukończone 16 lat, - wykonanie samodzielnie pracy plastycznej (rysunek, malarstwo lub inne techniki – nie stosowanie sypkich środków), na karcie B2 (50x70) pionowo przedstawiającej obraz/symbol związany z historią lub kulturą chińską, m.in. z architekturą, urokami parków przyrody, czy malowniczych strojów,

 

- liczy się sposób przedstawienia oraz oryginalność pomysłu,

- podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora w prawym dolnym rogu,

- wyrażenie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych wg. wzoru.

 

Prace proszę dostarczać do nauczyciela plastyki klas młodszych Anny Ziober w terminie do 5 MAJA 2017.

 

 
WIELKANOCNE KONKURSY TECHNICZNE

WIELKANOCNE KONKURSY TECHNICZNE

– WYNIKI GŁOSOWANIA

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursów i gratuluję pomysłów.Uśmiech Wykonaliście piękne prace!!!

W tym roku każdy mógł zagłosować na swoje ulubione prace wielkanocne. Policzyliśmy głosy i wiemy, kto zwyciężył. Oto wyniki głosowania:

Kategoria: STROIKI

1 miejsce  - nr 11 -  Wiktor Wiśniewski klasa 3f

2 miejsce  - nr 1 -  Zosia Biel klasa 6a

3 miejsce  - nr 3 -  Martyna Tomusiak klasa 6a

Wyróżnienie  nr 2 -  Antosia Belka klasa 4a

Wyróżnienie  nr 5 -  Mateusz Bielerzewski 2f

Kategoria: PISANKI

1 miejsce  - nr 2 -  Jakub Dojlido klasa 4a

2 miejsce  - nr 1 -  Zosia Biel klasa 6a

3 miejsce   -nr 7 -  Alicja Kwiatek klasa 6a

Kategoria: KARTKI

1 miejsce  - nr 3 -  Zosia Biel klasa 6a

2 miejsce  - nr 5 -  Olga Laskowska 4b

3 miejsce  - nr 1 -  Adam Biel klasa 4a

GRATULUJĘ SUKCESÓW!!!!!!

Organizator: S. A. Jąkalska

 
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Logopedycznego „Łamańce językowe”

 

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu. Osobą udzielającą informacji jest Magdalena Sutor ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

II. Cel konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-III szkól podstawowych .
 2. Praca musi mieć formę wierszyka logopedycznego, który zawierał będzie trudne do wymówienia słowa.
 3. Wierszyk musi zawierać minimum 4 wersy napisane czcionką 12 Times New Roman.
 4. Prace należy opisać, podając na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, dane placówki (adres szkoły, e-mail, telefon), imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 5. Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, wychowawcy,  rodzica, logopedy lub innej osoby.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu (wzór w załączniku)
 7. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.
 8. Prace dostarczone bez wymaganej zgody zostaną wyłączone z konkursu ze względów formalnych.
  1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

IV. Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 2. Komisja dokona wyboru 3 najlepszych prac konkursowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe książkowe.
 3. Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania w formie dyplomów.
 4. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu.
 6. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
 1. V. Terminy:
 2. Prace należy przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 16

ul. Wietrzna 50,

53-024 Wrocław

z dopiskiem „Łamańce językowe” do 24 kwietnia 2017 roku

 
Pisanki, kraszanki

 
Konkurs Perfect Reading Skills

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie pięknego czytania.

Do konkursu zaproszeni są uczniowie klas IV-VI. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Półfinał w szkole podstawowej nr 16, finał w szkole podstawowej nr 107.

Konkurs polega na przeczytaniu przygotowanego fragmentu tekstu w języku angielskim (teksty tylko podane przez organizatora do pobrania w załącznikach).

W półfinale i finale uczestnik czyta ten sam tekst.

Kryteria oceny:

- technika czytania (płynność, dykcja, tempo)

- środki artystycznego wyrazu

- zachowanie limitu czasu (maksymalnie 3 minuty)

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 17 marca do nauczycieli języka angielskiego. Półfinał odbędzie się pod koniec marca (termin ten jest uzależniony od liczby zgłoszeń).

Koordynator

Anna Wasiak

perfect reading skills 2.doc

Perfect reading skills teksty.doc

Perfect Reading Skills-teksty.doc

Perfect Reading Skills- teksty.pdf
 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Saint Valentine's Card"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Anna Lotko 2E

II miejsce: Amelia Michalak 2D;  Jan Jaśkiewicz 3C

III miejsce: Liliana Knichnicka 2E; Julia Andrzejczak 2B

Wyróżnienia: Lena Boszko 1A; Zofia Jaśkiewicz 2D; Miłosz Mojżeszowicz 2E; Adam Szachewicz 3C

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Zofia Biel 6A; Maksymilian Nowotnik 4D

II miejsce: Adam Biel 4A

III miejsce: Zofia Ździebło 5C ; Antonina Belka 4A

Serdecznie gratulujemy !

Prace powyższych uczniów są wywieszone na holu na tablicy, natomiast kartki pozostałych uczestników wiszą w sali językowej 1.073.


 
Olimpiada "Olimpus" z HISTORII

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w olimpiadzie z historii, która odbędzie się dnia 23.03.2017r.

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV- VI szkoły podstawowej.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

5. Szczegółowy zakres materiału dostępny jest na stronie organizatora:  http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/historia

6. Do dnia 15-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

4. Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 9.02.2017r. Zgłoszenia można składać u nauczyciela historii - Karoliny Stronciwilk

III. Zgoda rodzica:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................  w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 
INTEPRETACJE DZIECIĘCE XXXII EDYCJA KONKURSU MARZENIA DZIECKA

Zapraszamy do udziału w XXXII edycji konkursu INTEPRETACJE DZIECIĘCE, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Marzenia dzieci”. Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom kultury Wrocław – Krzyki.

 

 1. Repertuarem konkursowym powinny być wiersze lub fragmenty prozy, w których dziecko będzie mogło opowiedzieć o swoich marzeniach i wyrazić siebie.
 2. Wykonawca może posługiwać się rekwizytem, strojem charakterystycznym, gestem itp.
 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Grupa A: 6-8 lat
 • Grupa B: 9-11 lat
 1. W konkursie oceniane będą występy indywidualne.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden tekst.
 3. Po zgłoszeniu do konkursu uczestnicy nie mogą zmieniać repertuaru.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 1. I. Etap I – Eliminacje do finału MDK Krzyki – 25 i 27 kwietnia 2017
 2. II. Etap II – Finał MDK – Krzyki: 13 maja 2017 r.
 1. Dla laureatów ufundowane będą nagrody.
 2. O przyznaniu nagród decyduje Jury XXXII Konkursu Interpretacje Dziecięce.
 3. Wpisowe wynosi 10 zł.

 

Koordynator: Martyna Kostowiecka

 
XVIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI o tytuł „Mistrza Ortografii 2017”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu zaprasza do udziału w XVIII. Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym klas IV-VI o tytuł „Mistrza Ortografii 2017”.

Wybrani uczniowie będą przechodzić przez eliminacje szkolne, które odbędą się:

07 lutego o godz. 11:10-11:55 w sali multimedialnej

Uczestnicy przygotowują się do napisania dyktanda, w którym oceniana jest poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

 

Eliminacje szkolne wytypują 3 reprezentantów do konkursu międzyszkolnego, który odbędzie się Konkurs odbędzie się 10 marca 2017 roku od godziny 9:00 w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu.

Koordynator: Martyna Kostowiecka

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 2 z 5


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.