REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1697460
Konkursy 2017/2018


KOTYLIONY

 
KONKURS CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

REGULAMIN III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU

CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

„DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

dla uczniów klas V – VII szkoły podstawowej

 

1. Konkurs ma na celu:

 • rozwijanie sprawności czytelniczej w języku angielskim,
 • promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,
 • poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
 • wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.

 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VII wrocławskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, z elementami różnicowania poziomów. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wrocławskim (powiatowym). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, lecz będą pisali testy konkursowe oraz będą klasyfikowani łącznie z uczniami klas piątych. Konkurs będzie sprawdzał wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz promował czytelnictwo w języku angielskim.

3. Zakres tematyczny III Wrocławskiego Konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” to: historia, geografia, kultura i obyczaje, legendy, architektura, polityka, wynalazki, literatura, muzyka, kino i sławni ludzie krajów anglojęzycznych.


Kraje:
Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Kanada, Indie, RPA.


Materiały:
Dodatkowo w  III etapie konkursu wymagana będzie znajomość lektury określonej przez Organizatora (teksty poziomowane o krajach anglojęzycznych i lektura uproszczona). Uczestnicy będą odpowiadać na pytania testowe sformułowane na podstawie lektur. Będą musieli również wykazać się znajomością słownictwa na bazie lektury lub tekstu konkursowego. Materiały do II i III etapu konkursu zostaną przesłane do szkół, których uczniowie zakwalifikują się do etapu II oraz III z odpowiednim wyprzedzeniem.


4. I etap szkolny odbędzie się 21.11.2017

II etap rejonowy zostanie przeprowadzony 6.02.2018 r. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana do szkół oraz ogłoszona na blogu konkursowym: https://konkurs-desc.blogspot.com/ oraz na stronie internetowej  WCDN do 20.02.2018 r.


III etap - finał konkursu odbędzie się 13.04.2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 27.04.2018 r.5. Etapy konkursu:

 

I ETAP - odbędzie się w szkołach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązują 45-minutowy test pisemny w języku angielskim - ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów i organizatorów.

Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu konkursu 60 uczniów (po 20 z klas V(IV), VI i VII), którzy uzyskali najlepsze wyniki.

II ETAP – rejonowy – odbędzie się w SP nr 83 we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązywać będą 60-minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów oraz pytań do krótkich tekstów kulturoznawczych. Do finału Konkursu na podstawie protokołu z przebiegu II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie około 30 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki, po 10 uczniów z każdej grupy wiekowej. Na II etap konkursu należy dostarczyć pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu.

III ETAP – finał konkursu - odbędzie się w SP nr 40 we Wrocławiu. Uczestnicy III etapu będą rozwiązywali 60–minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów, pytań do tekstów kulturoznawczych oraz pytań sprawdzających znajomość wskazanej lektury i słownictwa.

O miejscu w finale decyduje łączna punktacja z II oraz III etapu konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będzie brany wynik z I etapu. Testy z I etapu uczniów, którzy dostali się do III etapu konkursu, należy dostarczyć Organizatorom w dniu finału.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie WCDN.

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

………………………………………....................................................

nazwa i adres placówki

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

 

przez Szkołę Podstawową nr 40 we Wrocławiu, Szkołę Podstawową nr 83 we Wrocławiu na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

* Zaznaczyć właściwe.

 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Sebastian Minartowicz 3C

II miejsce: Zofia Jaśkiewicz 3D

III miejsce: Mateusz Galik 3A

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Olga Laskowska 5B

II miejsce: Ryszard Kępa 4E

III miejsce: Monika Wójcik 6A

Serdecznie gratulujemy !

Prace powyższych uczniów są wywieszone na holu na tablicy.


 
Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec”

Regulamin konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”

1. Konkurs trwa od 18 września 2017 r. do 2 października 2017 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: różaniec- na przykład z kasztanów, żołędzi, pestek, owoców głogu, koralików  lub czegoś innego, technika dowolna

- podpisać pracę  załączając do niej metryczkę, na której znajdzie się: imię i nazwisko oraz klasa autora

- dostarczyć ją do nauczycieli religii klas pierwszych

 

4. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej – klasy pierwsze. 
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

 

- Pani Marta Fluder – katechetka

- Pan Mateusz Krochmal- katecheta

- Ks. Andrzej Orzech– katecheta

-  Ks. Jakub Łukowski- katecheta

 

5.Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami religijnymi

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

6. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie prac w celu wykorzystania ich jako dekoracja holu szkoły w roku szkolnym 2017/2018

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 31.10.2017 r.

Organizator

Marta Fluder

 
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 6 października 2017r. (piątek)

 

III. Zasady uczestnictwa:

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 6 października 2017r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).
 • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego.

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………

w   …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem w…………………………………………………………………………….…………….

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP 16 we Wrocławiu oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 17


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.