REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1697446
Ogłoszenia
REGULAMIN KONKURSU Szkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book

REGULAMIN KONKURSU Szkolnego Konkursu Językowego

Lapbook - My favourite book

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book zwanego dalej konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 3. Osobą udzielającą informacji jest Alina Gabrielczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.

 2. Tematem konkursu jest „Lapbook - My favourite book”.

 

§ 3

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest adresowany dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej

 2. Przystąpienie do konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje w momencie podpisania przez opiekuna prawnego (rodzica) reprezentującego uczestnika: Karty zgłoszeniowej, zgody opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgody na rozpowszechnianie wizerunku, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz porozumienia o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich pracy konkursowej na Organizatora Konkursu Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.

 3. Prace powinny być dostarczane do siedziby organizatora tj. Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.

 

 

 

§ 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

 2. Praca musi mieć formę Lapbooka na temat ulubionej książki. (preferowane książki o Wrocławiu lub autorów wrocławskich)

 3. Lapbook ten musi być wykonany w języku angielskim, ale jedna wybrana część musi zostać przedstawiona w języku polskim.

Lapbook ma najczęściej ma formę rozkładanej książeczki lub interaktywnej teczki pełnej kieszonek, zakładek, mapek, karteczek i schowków. Mogą one pomieścić przeróżne informacje związane z tematem, rysunki, zagadki, rebusy, schematy, mapy itp.

 1. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

a) wykonane estetycznie i samodzielnie

b) format pracy dowolny, ale nie przekraczający wymiaru A1.

 1. Praca musi być opisana czytelnie na odwrocie:

- pełne imię i nazwisko autora, wiek, klasę,

- pełne imię i nazwisko instruktora / nauczyciela.

 

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy złożyć w terminie do 15.11.2019.

 2. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

 

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.

 2. Organizator określa dzień 22.11.2019 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.

 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 4. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z trzech grup wiekowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 5. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo – wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.

 7. Wręczenie nagród odbędzie się 29.11.2019r.

 8. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.

 9. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyszkolnym Konkursie Językowym „Lapbook - My favourite book” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyszkolnego Konkursu Językowego „ Lapbook – my favourite book ” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności zamieszczenia fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej SP 16 : www.zsp16.wroclaw.pl oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy) przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyszkolnego Konkursu Językowego ,,Lapbook – My favourite book”.

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 
DARY DLA SCHRONISKA

 
800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się  ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie  w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet  w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
Pracownia muzyczna CASIO

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2010 nasza szkoła przystąpiła do Programu "Pracownia muzyczna CASIO". W ramach programu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach gry na instrumentach klawiszowych. Zajęcia odbywają się w Pracowni Muzycznej (sala 1.060) w poniedziałek od 13.15 do 14.00 oraz w czwartek od 8.25 do 9.10. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów!

 

Katarzyna Sroka

 
Trener osiedlowy przy SP 16

Od kwietnia do listopada po godzinie 15-ej  na zajęcia rekreacyjne

przy boisku SP 16 zaprasza trener osiedlowy.

Więcej informacji u nauczyciela WF Dawida Mikosia.


 
Historia to nie tylko suche fakty ,daty i wydarzenia. To także losy niezwykłych ludzi, którzy ją tworzyli.

Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w akcji BohaterOn - włącz historię.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników

Powstania Warszawskiego. Za jej pośrednictwem mamy możliwość wysłać

kartkę lub list do Powstańców i wyrazić w ten sposób naszą wdzięczność

za ich poświęcenie i odwagę, którą wykazali się podczas walk o stolicę

w sierpniu i wrześniu 1944 r.

 

Zachęcamy całą społeczność naszej szkoły - uczniów, rodziców i nauczycieli-

do skorzystania z być może ostatniej szansy do kontaktu z tymi wyjątkowymi

osobami i możliwości przekazania im kilku słów wdzięczności za udział

w walce w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.

 

Istnieje również możliwość wysłania bezpłatnej kartki przez Internet.

Można to zrobić za pośrednictwem strony www.bohateron.pl/wyslij-kartke/wyslij-kartke-online.

 

Pomocne przy wyborze adresata będą następujące strony z biogramami Powstańców:

www.bohateron.pl/wyslij-kartke/powstancy

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy.html

 


 
Informacja

 
Wrocławski program wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

Z przyjemnością informujemy, że w ramach "Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA" zostało przyznane stypendium dla następujących uczennic:
1. Martyna Papierska
2. Justyna Rojek - Nowosielska
3. Nina Topolnicka
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 
Szkolne tornistry

 
Uroczyste rozpoczęcie

 
Uwaga rodzice

Szanowni Rodzice!


W dniach od 29.07-02.08.2019r.oraz od 26-30.08.2019r. w godz. od 08:00-13:00 można podpisać umowę
na obiady na rok szkolny 2019/2020 u Intendenta  w budynku przedszkolnym.  Druk umowy zamieszczony jest na stronie szkoły
w zakładce stołówka. Umowę należy wypełnić w dwóch egzemplarzach.
Prosimy o kompletne uzupełnianie umowy. Konieczny jest nr rachunku bankowego.
Ułatwi to organizację na początku września.

Serdecznie zapraszamy !

 
Wakacje

 
Sprawozdane z konkursów, za rok szkolny 2018/2019

ROK SZKOLNY 2018/2019- sprawozdanie

GRATULUJEMY SUKCESÓW!!!

uczniom i nauczycielom!

Sprawozdania z konkursów, za rok szkolny 2018/2019

 
Sukcesy sportowe uczniów w roku szkolnym 2018/2019

 

 • I miejsce w klasyfikacji końcowej w rankingu współzawodnictwa sportowego na aktywniejszą szkołę we Wrocławiu
 • V miejsce w klasyfikacji końcowej w rankingu współzawodnictwa sportowego we Wrocławiu
 • I miejsce w finale strefy wrocławskiej w unihokeju chłopców
 • III miejsce w finale strefy wrocławskiej w unihokeju dziewcząt
 • II miejsce w finale Dolnośląskim w unihokeju chłopców
 • III miejsce w strefie centrum w minikoszykówce dziewcząt
 • VI miejsce dziewcząt w mistrzostwach Wrocławia w sztafetowych biegach przełajowych
 • VIII miejsce chłopców w mistrzostwach Wrocławia w sztafetowych biegach przełajowych
 • udział w zawodach z cyklu „Lekkoatletyka Dla Każdego”
 • IV miejsce w strefie centrum w minikoszykówce chłopców
 • III miejsce w strefie centrum w minikoszykówce dziewcząt i VII miejsce w mistrzostwach Wrocławia
 • IV miejsce w strefie centrum w mini piłce ręcznej chłopców
 • III miejsce w klasyfikacji drużynowej Finału Mistrzostw Wrocławia Indywidualnych biegów przełajowych chłopców
 • VII miejsce w Mistrzostwach Wrocławia Czwórbój LA chłopców
 • I miejsce w trójboju lekkoatletycznym Martyny Papierskiej w finale dolnośląskim zawodów LDK
 • II miejsce w skoku w dal Martyny Papierskiej w finale dolnośląskim zawodów LDK
 • II miejsce w skoku w dal Martyny Papierskiej podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Dzieci w lekkiej atletyce
 • VI miejsce w finale wrocławskim w piłce ręcznej dziewcząt
 • II miejsce w finale dolnośląskim zawodów LDK w biegu na 600m – G. Kopeć
 • IV miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Indywidualnych Biegach Przełajowych – M. Papierska
 • IX miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Indywidualnych Biegach Przełajowych G. Kopeć
 • III miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w lekkoatletycznym czwórboju przyjaźni
 • XII miejsce w finale wojewódzkim lekkoatletycznego czwórboju przyjaźni
 • I miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Lekkoatletycznych Indywidualnych Igrzyskach Dzieci – M. Papierska – skok w dal
 • II miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Lekkoatletycznych Indywidualnych Igrzyskach Dzieci - (W.Wolsza, M.Papierska. K.Serafin, G.Kopeć) – sztafeta szwedzka
 • I miejsce podczas Mistrzostwach Województwa – Indywidualne Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci – Skok w dal – Martyna Papierska
 • III miejsce podczas Mistrzostwach Województwa – Indywidualne Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci – (W.Wolsza, M.Papierska. K.Serafin, G.Kopeć) – sztafeta szwedzka
 • III miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Trójboju Lekkoatletycznym i awans do finału wojewódzkiego klas II
 • VI miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Trójboju Lekkoatletycznym i awans do finału wojewódzkiego klas III
 • IV miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Trójboju Lekkoatletycznym i awans do finału wojewódzkiego klas I
 • IX miejsce podczas Mistrzostw Wrocławia w Trójboju Lekkoatletycznym i awans do finału wojewódzkiego klas IV
 • IV miejsce w strefie centrum minisiatkówka „3” dziewcząt
 • V miejsce w Finale Miejskim minisiatkówka „3” chłopców
 • VI miejsce w Finale Miejskim minisiatkówka „4” dziewcząt
 • IX miejsce w Finale Miejskim minisiatkówka „4” chłopców
 • V miejsce w Finale Miejskim tenis stołowy chłopców
 • III miejsce w Finale Miejskim tenis stołowy dziewcząt
 • X miejsce finał strefy wrocławskiej dziewcząt tenis stołowy
 • IV miejsce w Finale Miejskim piłka nożna dziewcząt
 • IX miejsce w Finale Miejskim piłka nożna chłopców
 • Indywidualne Mistrzostwa Wrocławia LA chłopców – VI miejsce we Wrocławiu w biegu na 60 metrów Piotr Rawski, V miejsce we Wrocławiu w biegu na 300 metrów Adam Opolski, I miejsce we Wrocławiu rzut piłeczką palantową Klaudiusz Szczepański, IV miejsce we Wrocławiu szwedzka sztafeta
 • III miejsce w klasyfikacji drużynowej Finału Mistrzostw Wrocławia Indywidualnych biegów przełajowych chłopców
 • VII miejsce w Mistrzostwach Wrocławia Czwórbój LA chłopców
 • bardzo dobre występy chłopców w zawodach basketmanii organizowanej przez WKS Śląsk Wrocław – sporo wygranych spotkań (rozgrywki bez klasyfikacji końcowej)
 • dobre występy dziewcząt w zawodach organizowanej przez 1KS Ślęza Wrocław (rozgrywki bez klasyfikacji końcowej)
 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym,

uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym.

 

Spotkania z wychowawcami w salach i wręczenie świadectw:

kl. 1-2, godz. 9.00:

0.060

1a

B. Waincetel-Tabor

0.061

1b

D. Gołębiowska

0.062

1c

M. Łabentowicz

0.063

2a

R. Piotrowska-Kruczek

0.064

2b

M. Sanigórska

1.059

2c

M. Symber

 

kl. 3-6, godz. 10.00:

0.063

3a

R. Doroba

0.062

3b

M. Łabentowicz

0.060

3c

M. Kamińska

0.061

3d

Z. Czyszczoń

0.066

4a

A. Kaźmierska

0.067

4b

E. Misiejuk

0.068

4c

I. Kowalik

0.069

4d

A. Barańska

0.070

4e

M. Herkt

0.071

5a

A. Szyrwiel

1.058

5b

M. Koroluk

1.061

5c

A. Ziober

0.064

5d

M. Sanigórska

1.059

5e

M. Sakowicz

1.069

6a

E. Szabała

1.070

6b

A. Wasiak

1.065

6c

M. Kocowicz

1.064

6d

K. Aksamit

1.067

6e

K. Krychowska

 
Plakat

 
Plakat

 
plakat informujący o festynie osiedlowym Osiedla Krzyki - Partynice.

 
Uwaga Rodzice!!!

Uwaga Rodzice!!!

Uczniowie, którzy chcą skorzystać  
z obiadu na stołówce szkolnej w dniu 19.06.2019r.-zakończenie roku szkolnego, powinni zostać wpisani
na listę znajdującą się na portierni do dnia 14.06.2019r.

Intendent ZSP16

 
Lista instytucji wspierających dzieci i rodziców w trudnych sytuacjach

Szanowni Państwo,


poniżej znajduje się link do listy instytucji wspierających dzieci i rodziców w trudnych sytuacjach.

 

http://www.zsp16.wroclaw.pl/sp16/dok/listainstytucji.pdf

 
Plakat

 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 1 z 7


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.