REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 2000564
Ogłoszenia
Bezpieczne wakacje - to potraficie!

 

 
Wolontariat

 
Komunikat dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 
Procedura bezpieczeństwa

WAŻNE! Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu do zapoznania się i stosowania.

 

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy do zapoznania się i bezwzględnego stosowania procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu od 25 maja 2020 r.

 

Z poważaniem

Dyrekcja ZSP we Wrocławiu

 

Procedura bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu

1) W szkole tworzone są grupy liczące do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

2) Przydział uczniów do grup w warunkach pandemii jest losowy i może ulec zmianie w cyklach tygodniowych.

3) Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4) Nie funkcjonują grupy zbiorcze.

5) Opiekę nad daną grupą sprawuje nauczyciel.

6) Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren ZSP nr 16.

7) Uczniowie w szkole przebywają bez maseczek.

8) Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.

9) Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesła, z których korzystali uczniowie są dezynfekowane.

10) W sali świetlicowej przy jednym stoliku może jednocześnie znajdować się max. 3 dzieci.

11) Uczeń może mieć ze sobą drugie śniadanie oraz napój, które przechowywane są w plecaku ucznia.

12) Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

13) Uczniowie nie korzystają z szafek - buty i kurtki zostawiają w holu w wyznaczonym miejscu.

14) Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową.

15) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

16) Szkoła dysponuje termometrami do pomiaru temperatury ciała. Termometry inne niż bezdotykowe są dezynfekowane przez osobę z obsługi po każdym użyciu.

17) Do pracy w SP nr 16 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.

18) Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.

19) Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.

20) Nauczyciele:

 • Wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, pamiętając aby wzbudzić u dzieci poczucie bezpieczeństwa, a nie lęku.
 • Systematycznie informują dzieci o bezpiecznych zachowaniach i zasadach dbania o higienę osobistą.
 • Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci.
 • Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • Sprawują opiekę, prowadzą zajęcia, w miarę możliwości stwarzają warunki do samodzielnej pracy uczniów.
 • Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ZSP nr 16, tak aby grupy nie spotykały się ze sobą. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na świeże powietrze.
 • Pilnują, by nikt nie korzystał z placu zabaw.
 • Mierzą temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb.
 • Nadzorują rozmieszczenie dzieci podczas posiłków po 3 osoby przy stolikach
  6-cio osobowych.
 • Starają się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.
 • Puzzle i książki po użyciu odkłada na kwarantannę.
 • Wietrzy salę, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę.
 • Nie udzielają informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast są do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Natychmiast reagują na objawy chorobowe zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 

 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi.

21) Personel obsługi:

 • Pilnuje, by każde dziecko przy wejściu do szkoły dokładnie zdezynfekowało ręce.
 • Mierzy temperaturę ciała dziecka przy wejściu do szkoły.
 • Przyjmuje dzieci do szkoły odbierając od rodziców i wydaje dzieci rodzicom w wyznaczonym miejscu w przedsionku szkoły.
 • Czuwa nad bezpiecznym poruszaniem się uczniów po szkole w ciągu komunikacyjnym.
 • Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, szczególnie
  do spożywania posiłków.
 • Nadzoruje toalety, zwraca uwagę na czystość pomieszczeń sanitarnych, które co godzinę, oraz po każdej obecności ucznia w toalecie dezynfekuje.

 

 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi.
 • W razie zaistniałej konieczności dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19
  lub inną chorobę.
 • Pilnuje, by żadne osoby postronne nie przebywały na terenie szkoły.
 • Pilnuje, by nikt  nie korzystał z placu zabaw.

 

22) Rodzice/opiekunowie prawni:

 • Zapoznają się i bezwzględnie przestrzegają Procedur:
 • Procedura bezpieczeństwa w SP16
 • Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka
 • Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami
 • Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
 • Składają wniosek o przyjęcie dziecka do opieki i tylko po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do grupy mogą je przyprowadzić do szkoły.
 • Przyprowadzają dzieci do szkoły i odbierają wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
 • Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie zdrowe osoby.
 • Przyprowadzając/odbierając dzieci do/ze szkoły nie wchodzą do budynku, a jedynie do wyznaczonej „strefy bezpieczeństwa”, którą jest przedsionek.
 • Zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Nie posyłają dziecka do szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka lub innego członka rodziny, przebywaniu na kwarantannie lub izolacji.
 • Cały czas są dostępni pod podanym w Oświadczeniu numerem telefonu.
 • W przypadku otrzymania informacji o złym samopoczuciu dziecka mają obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 • Zaopatrują dziecko w maseczkę w drodze do i ze szkoły.
 • Przypominają codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko.
 • Pilnują, aby dziecko nie przynosiło do szkoły żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka w SP16

1) Do szkoły można przyprowadzić dziecko wyłącznie po wcześniejszym złożeniu odpowiedniej deklaracji wraz z Oświadczeniem korzystania z opieki i uzyskaniu informacji potwierdzającej zapisanie dziecka do grupy.

2) Niedopuszczalne jest przyprowadzenie do szkoły dziecka, którego rodzic nie zgłosił wcześniej potrzeby skorzystania z opieki szkoły. Takie dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

3) Dzieci mogą być przyprowadzone wyłącznie w godzinach 7.00-9.00, a odbierane w godzinach 15.00-17.00

4) Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie obowiązują wcześniejsze deklaracje odbioru dziecka przez inne upoważnione osoby.

5) Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną.

6) Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

7) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

8) Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych uczniów oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m.

9) Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzając/odbierając dzieci do/ze szkoły nie wchodzą do budynku, a jedynie do wyznaczonej „strefy bezpieczeństwa”, którą jest przedsionek.

10) Przy wejściu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Dzieci z temperaturą powyżej 37 o C nie będą przyjmowane do szkoły.

11) W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

12) W holu szkoły w godzinach opisanych w pkt.3 dyżuruje pracownik szkoły.

13) Uczniowie rozbierają się w holu szkoły w wyznaczonym miejscu pod opieką pracowników szkoły i są odprowadzani do wyznaczonych grup.

14) Przy odbiorze dzieci rodzic przez szybę w przedsionku podaje pracownikowi szkoły nazwisko dziecka i oczekuje na nie przed szkołą.

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

1) Rodzic/opiekun prawny pozostawiający dziecko w szkole zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia, w którym podaje numery telefonów do szybkiego kontaktu.

2) Wymagane dane to aktualne numery telefonów do obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

3) Każdą zmianę danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie uaktualnić w placówce.

4) Rodzice/opiekunowie prawni muszą być cały czas dostępni pod wskazanym przez siebie numerem telefonicznym.

5) W razie sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, telefon z odpowiednią informacją wykonuje nauczyciel, pod opieką którego jest dane dziecko.

6) Po uzyskaniu informacji ze szkoły rodzic/prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznie stawić się w szkole i odebrać dziecko.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia


W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów (gorączka, kaszel, duszności)
stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19 lub inną chorobą
zakaźną:

1)  nauczyciel w trybie pilnym zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki i niezwłocznie odprowadza dziecko do utworzonego w gabinecie pielęgniarki tzw. izolatorium,

3) pracownik ten zapewnia opiekę dziecku utrzymując 2 m odległości do czasu pojawienia się rodziców,

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

5)  nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.

4) W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły:

 • informuje  organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • wnioskuje o zamknięcie placówki
 • po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

 

W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19 ( gorączka, kaszel, duszności ):

1) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę dzieciom,

2) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112,

3) dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno – epidemiologiczną poczynając od:

-  wstrzymania przyjmowania kolejnych dzieci,

- ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

- poddanie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu szkoły, a w szczególności obszaru, 
w którym poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

4) W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły:

 • informuje  organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • wnioskuje o zamknięcie placówki
 • po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

1) Dzieci przebywając na świeżym powietrzu korzystają z boiska i terenu wokół
ZSP nr 16.

2) Wyklucza się możliwość korzystania z placów zabaw.

3) Dzieci podczas zabaw na boisku mogą korzystać wyłącznie z przenośnego sprzętu sportowego (piłki, obręcze, pachołki) łatwego do zdezynfekowania po każdej grupie.

4) Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel.

5) Nauczyciel zwraca uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.

6) Dzieci wychodzą na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody, dlatego rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć je w odpowiedni do pogody strój.

7) Grupy dzieci wychodzą na świeże powietrze rotacyjnie – według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.

8) Grupy podczas wyjść i powrotów z boiska nie spotykają się na korytarzu oraz w miejscu wydzielonym na szatnię.

9) Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z  instrukcją oraz skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

 
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCHPierwsze dni maja to czas chyba najpiękniejszy. Wszystko budzi się do życia, świat wokół nas pięknieje i cieszy swoją urodą. Pierwsze dni maja to także piękne dni w kalendarzu historycznym. To odpowiedni czas na radosne przeżywanie tradycji Konstytucji 3 Maja, na budowanie dumy ze wspólnoty skupionej wokół biało-czerwonych barw narodowych w Dniu Flagi i w Dniu Polonii i Polaków za Granicą.
W imieniu wszystkich uczniów wielojęzycznych naszej placówki składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym dla którego warto żyć i pracować.

Obejrzyjcieproszę nasz filmik przygotowany dla was.

Link do filmu.

Wiktoria Klimiuk


 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2020

 
MDK Wroclaw-Krzyki zaprasza!

MDK Wroclaw-Krzyki zaprasza na festiwal "ecoART-Up"


 
Promyk Śłońca


Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który  oferuje  nową możliwość wsparcia psychologicznego - psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.
Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).
W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone  są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).
Kontakt/rejestracja: tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)
Dla kogo?
Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi,  zaburzeniami nastroju, zachowania i in.
, w tym:
- dzieci poniżej 7 roku życia,
- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
a także ich rodzice i opiekunowie prawni.
Zakres pomocy:

- diagnoza psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)
- wsparcie psychospołeczne – grupy wsparcia
- porady środowiskowe
- konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży (funkcjonuje w Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, Wrocław), jest elementem nowego modelu ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.

Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który  oferuje nową możliwość wsparcia psychologicznego - psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.

Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).

W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone  są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).

Kontakt/rejestracja:  tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)

Dla kogo?

 • Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi,  zaburzeniami nastroju, zachowania i in. , w tym:

- dzieci poniżej 7 roku życia,

- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,

 • a także ich rodzice i opiekunowie prawni.

Zakres pomocy:

- diagnoza psychologiczna

- porady psychologiczne

- psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)

- wsparcie psychospołeczne – grupy wsparcia

- porady środowiskowe

- konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka

- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży (funkcjonuje w Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, Wrocław), jest elementem nowego modelu ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.

 
UWAGA

Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu ogłasza nabór dla młodych piłkarzy/piłkarek do klasy czwartej o profilu piłkarskim w roku szkolnym 2020/2021.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: sp42.wroclaw.pl

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dyrektor SP 42

Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk

 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Od 1 marca 2020 roku Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,  działa całą dobę. Dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 


 
Konkurs pt. "Ogród w kieszeni"


W Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław-Krzyki

trwa konkurs pt. "Ogród w kieszeni"

w ramach festiwalu "ecoART-Up"

Zapraszamy do udziału.


 
Wielkanoc

 
Życzenia Wielkanocne

 
Biblioteka

Drodzy uczniowie, w związku z tym, że jesteście zmuszeni do pozostania w domu i nie macie możliwości odwiedzania bibliotek, zachęcam do skorzystania z ofert internetowych i słuchania audiobooków.

Zapraszam serdecznie do wirtualnej biblioteki na naszym szkolnym blogu literackim.

Link: http://opowiadaniasp16.blogspot.com/p/wirtualna-biblioteka.html

Barbara Bierońska 
Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach

 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zapraszam na stronę poświęconą zajęciom korekcyjno-kompensacyjnym.

Znajdziecie tam Państwo zestawy różnych ćwiczeń wspierających wszechstronny rozwój dziecka.

Ćwiczenia można wykonać w domu.

 

Proszę kliknąć w  link z przekierowaniem do strony.


Agnieszka Barańska


 
Gimnastyka korekcyjna

Zapraszam na stronę poświęconą gimnastyce korekcyjnej w naszej szkole.

Znajdziecie tam Państwo zestawy różnych ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu.

Serdecznie zapraszam.

Bogumił Włodarczyk

https://wakelet.com/wake/35994455-ebd8-4671-850f-6d9770437588

 
Bezpłatne porady psychologów

 

Bezpłatne porady psychologów

Jak poradzić sobie w rodzinie w nowej sytuacji związanej z epidemią? Psychologowie, psychoterapeuci i pedagodzy z „Poradni dla dzieci i młodzieży. Psychoterapia i rozwój” udzielają bezpłatnych porad osobom, które potrzebują wsparcia w związku z pandemią. Dyżurują codziennie w godz.: 17.00-19.00.  Żeby skorzystać z pomocy, wystarczy zadzwonić pod nr: 690 007 818, 663 794 403.  Kontaktować można się również za pomocą Messengera,  WhatsAppa i Skype’a.

https://www.facebook.com/pg/EraPsyche/posts/

 

Wspiera nas Radio RAM Wrocław 89,8 FM.                                   https://www.radioram.pl/

 
Drodzy rodzice

Drodzy rodzice,

Informujemy, że wyniki rekrutacji są dostępne w zakładce „Rekrutacja”.

W dniach 01-02 kwietnia 2020r. w godzinach 8-15 można złożyć rezygnację z miejsca.

Aby usprawnić ten proces przygotowaliśmy dla Państwa druk.

Należy go wypełnić i podpisany (skan, zdjęcie) wysłać na maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.pod spodem podwieszamy druk rezygnacji:

REZYGNACJA.DOC

 
UWAGA

 
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

W ZWIĄZKU Z   DALSZYM ZAGROŻENIEM  KORONAWIRUSEM   W DNIACH 26.03.2020 R DO 10.04.2020 R. ZOSTAJĄ  ZAWIESZONE ZAJĘCIA PROWADZONE BEZPOŚREDNIO Z UCZNIEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 9. PRACOWNICY PORADNI PRACUJĄ ZDALNIE, UDZIELAJĄ PORAD, WSPARCIA, ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA.  ADRESY MAILOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z GODZINAMI PRACY ORAZ DZIAŁEM, W KTÓRYM PRACUJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ  NA STRONIE INTERNETOWEJ PPP NR 9  W ZAKŁADCE  KONTAKT.

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ ZAMIESZCZANE  AKTUALNE INFORMACJE. Pod adresem  http://ppp9-wroc.pl/propozycja-spedzania-czasu-z-dzieckiem/ RODZICE znajdą propozycje form spędzenia czasu z dziećmi, ciekawe artykuły, kilka ćwiczeń z zakresu SI do samodzielnego wykonania, coś dla ósmoklasistów, bajki terapeutyczne odnoszące się do aktualnej sytuacji, poradnictwo zawodowe opracowane on line i  również coś dla siebie.
W TROSCE O DZIECI NIEPRZYJĘTE W TYCH DNIACH, NIE  REJESTRUJEMY  NOWYCH CHĘTNYCH, ABY ZAREZERWOWAĆ TERMINY DLA TYCH KLIENTÓW, KTÓRYCH DIAGNOZY W PPP NR 9 NIE ODBYŁY SIĘ.

Ewa Lipska- Urbaniak
dyrektor PPP9

 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 1 z 9


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.