REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 1291205
Wprowadzenie innowacji „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu” w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu

Program innowacyjny „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu” autorstwa  Teresy Kosiarek –  pedagoga, socjologa, trenera twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metodyki międzynarodowej Olimpiady Kreatywności – Oczyma Wyobraźni –  realizowany będzie w Przedszkolu nr 16

we Wrocławiu  w 3-letnim pilotażu obejmującym lata 2016-2019.

Za wprowadzenie innowacji w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu odpowiedzialna jest Ewa Kramek –  nauczycielka  dyplomowana wychowania przedszkolnego, która ukończyła
98 godzinny kurs doskonalący „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu”.

Nauczycielem wspomagającym jest Marta Goworek.

Opis innowacji pedagogicznej :

„Twórcze rozwiązywanie problemów  w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu” to nie tylko uczenie inaczej treści programowych przewidzianych w podstawie programowej, to uczenie myślenia z wykorzystaniem metod i technik twórczego rozwiązywania problemów, czego brakuje w przedszkolach. W zaproponowanej innowacji kształcenie umiejętności świadomego używania heurystyk twórczych w rozwiązywaniu zadań i problemów rozłożone jest na trzy lata wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności z zakresu twórczego rozwiązywania problemów, zdobywane w naszym przypadku przez dziecko czteroletnie, będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w grupie dzieci pięcioletnich, a następnie w grupie sześciolatków. Spiralny układ treści programu umożliwia powrót nauczyciela wraz z dziećmi do wcześniejszego materiału, który zostanie ukazany w bogatszej i szerszej perspektywie w kolejnym roku.

Program „Twórcze rozwiązywanie problemów – Edukacja twórcza w przedszkolu” dostosowany jest do możliwości intelektualnych dzieci młodszych, ukierunkowuje myślenie twórcze dziecka na sposób rozwiązywania problemów.

Nauka tak rozumianego myślenia to kształcenie umiejętności dostrzegania i formułowania problemów oraz umiejętności stawiania pytań. To także uczenie (się) dzieci selekcjonowania i analizowania wiedzy oraz transformowania jej do nowych rozwiązań. W założeniach dydaktyczno - wychowawczych programu, autorka odwołuje się do trzech sfer osobowości dziecka: poznawczej, emocjonalno – motywacyjnej i działaniowej, szeroko opisywanych językiem celów operacyjnych przez K.J. Szmidta i J. Bonar (1998).

Zaproponowany program kształcenia zawiera wybrane metody i techniki TRP oraz zapisy jak stymulować i wykorzystywać do TRP wskazane przez E. Nęcka (1998) operacje umysłowe, np. uogólnianie, dokonywanie skojarzeń, abstrahowanie, transformowanie, myślenie dedukcyjne i indukcyjne oraz myślenie metaforyczne. Dotychczasowe działania przedszkola, szkoły i nauczycieli w zakresie rozwijania potencjału twórczego dzieci ograniczały się głównie do rozwijania wyobraźni dzieci w zajęciach edukacji muzycznej, plastycznej, w zajęciach teatralnych lub dramowych. Zbyt rzadko w procesie dydaktycznym dzieci uczone są heurystyk twórczych, które pomogą im myśleć twórczo, odważnie, niestandardowo i świadomie wykorzystywać metody oraz techniki tego myślenia do rozwiązywania zadań i problemów stawianych przed nimi podczas zajęć. Dziecko, mając możliwość tak zorganizowanego procesu nauczania, poznawania świata, uczy się twórczego rozwiązywania problemów w praktyce. Rozwiązuje zadania i stojące przed nim wyzwania, używając myślenia dywergencyjnego, kombinatorycznego i transformacyjnego oraz stosuje poznaną wiedzę do nowych rozwiązań. Program wychowania przedszkolnego i sposób jego realizacji został tak zaplanowany, aby otwierać przestrzeń do samodzielnego uczenia się przez dzieci: analizowania, klasyfikowania, wykazywania różnic, porównywania, uzasadniania, popierania argumentami, dokonywania analizy i syntezy, przewidywania, wykrywania, oceniania, wnioskowania itd.

 

Cele innowacji pedagogicznej :

Cel główny: identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia (się) dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Cele szczegółowe: kształtowanie umiejętności:

  • stosowania wybranych heurystyk twórczych do rozwiązywania zadań
    i problemów podczas zajęć w przedszkolu oraz w życiu codziennym,
  • myślenia dywergencyjnego, kombinacyjnego, transformacyjnego…,
  • dostrzegania i formułowania problemów, zadawania pytań, świadomego podejmowania twórczego działania,
  • podejmowania i realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentów w celu konstruowania wiedzy, wyciągania wniosków i uczenia się,
  • realizacji projektów krótko- i długoterminowych, wytrwałego dążenia do celu,
  • pracy w zespole i doceniania uczenia się od siebie nawzajem,
  • samooceny i oceny koleżeńskiej, formułowania informacji zwrotnej.

 

Spodziewane efekty :

A. W zakresie wiedzy przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:

-         zna wybrane heurystyki twórcze, wie jak stosować je w praktyce do rozwiązywania zadań i problemów,

-         wie, jak efektywnie uczyć się i pracować w procesie twórczym

 

B. W zakresie umiejętności przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:

-         stosuje zaproponowaną przez nauczyciela metodę lub technikę TRP do rozwiązywania wyzwań i problemów,

-         dostrzega i formułuje problemy,

-         myśli i działa twórczo, samodzielnie i w zespole,

-         podejmuje i realizuje projekty krótko - i długoterminowe samodzielnie i w zespole, pracuje wytrwale i doprowadza prace do końca,

-         podejmuje i realizuje prace badawcze, doświadczenia i eksperymenty, wyciąga wnioski,

 

C. W zakresie wartości, postaw przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:

-         umie słuchać innych, broni swego zdania, jest tolerancyjny w stosunku do odmiennych pomysłów i postaw

-         podejmuje decyzje samodzielnie i w zespole

-         planuje swoją pracę i uczenie się, potrafi zarządzać zespołem, czasem i zadaniem

-          przejawia kreatywną postawę.

 

Dziecko kończące edukację przedszkolną wie, umie, rozumie: czym jest twórcze rozwiązywanie problemów i jak efektywnie wykorzystywać metody i techniki twórczego myślenia do poznawania wiedzy i uczenia się.

Celem długofalowym innowacji (po zakończeniu 3-letniego pilotażu) jest nabycie przez nauczycieli edukacji przedszkolnej kompetencji w zakresie metodyki nauczania TRP w praktyce w takim stopniu, aby śmiało chcieli je wykorzystywać w codziennym procesie dydaktycznym, w trakcie wszystkich zajęć i zabaw realizowanych w ciągu dnia w przedszkolu.

Tekst opracowała na podstawie egzemplarza innowacji pedagogicznej „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu” autorstwa  Teresy Kosiarek

Ewa Kramek

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.