REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 1291241
Aktualności na rok 2019/2020
UWAGA

Drodzy Rodzice na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z powrotem od 1 września 2020 r.  dzieci do placówek. Zachęcamy do lektury.

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

 
WAŻNE!!!


DRODZY RODZICE!


W dniach 4-7 sierpnia i 24-28 sierpnia br. w godzinach 9:00 - 13:30 dla nowych dzieci przyjętych do przedszkola od 01.09.2020 r.


Intendent Przedszkola nr 16 będzie przyjmował wypełnioną przez Państwa „Deklarację pobytu dziecka w przedszkolu”.


Intendent wyda Państwu karty do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu – umożliwiające również wejście do placówki
w roku szkolnym.

 
Życzenia

 
Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 16 we Wrocławiu

 

1)     W przedszkolu tworzone są grupy liczące do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

2)     Przydział dzieci do grup w warunkach pandemii jest losowy i może ulec zmianie w cyklach tygodniowych.

3)     Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4)     Nie funkcjonują grupy zbiorcze.

5)     Opiekę nad daną grupą sprawuje do 2 nauczycielki i 1 woźna, które przyporządkowane są do danej sali na cały dzień.

6)     W grupach nie będzie odbywał się odpoczynek na leżakach.

7)     Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren ZSP nr 16.

8)     Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek.

9)     Maseczki do zakrywania ust i nosa ( dla dzieci, które ukończyły 4 lata) rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie odbioru dziecka z przedszkola, maseczka dziecka nie pozostaje w przedszkolu.

10) Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.

11) Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesła, z których korzystały dzieci są dezynfekowane.

12) Przy stołach może jednocześnie znajdować się max. 3 dzieci.

13) W każdej sali jest dystrybutor z wodą, która wydawana jest dzieciom
w jednorazowych kubeczkach.

14) Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową.

15) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

16) Przedszkole dysponuje termometrami do pomiaru temperatury ciała. Termometry inne niż bezdotykowe są dezynfekowane przez woźną oddziałową po każdym użyciu.

17) Do odwołania w przedszkolu korzysta się wyłącznie z jednorazowych ręczników papierowych.

18) Do pracy w Przedszkolu nr 16 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.

19) Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.

20) Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.

21) Nauczyciele:

*  Wyjaśniają dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone, pamiętając aby wzbudzić u dzieci poczucie bezpieczeństwa, a nie lęku.

*  Systematycznie informują dzieci o bezpiecznych zachowaniach i zasadach dbania o higienę osobistą.

*  Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci

*  Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

*  Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi.

*  Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.

*  Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ZSP nr 16, tak aby grupy nie spotykały się ze sobą.

*  Nadzorują użycie dystrybutorów wody znajdujących się w każdej Sali, nie dopuszczając aby dzieci same z nich korzystały

*  Mierzą temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb.

*  Nadzorują rozmieszczenie dzieci podczas posiłków po 3 osoby przy stolikach
6-cio osobowych oraz 2 osoby przy stolikach 4-ro osobowych.

*  Starają się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.

*  Nie udzielają informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast są do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt  telefoniczny lub mailowy.

*  Natychmiast reagują na objawy chorobowe zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

*  W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi

22) Personel obsługi przedszkola:

*  Pilnuje, by każde dziecko przy wejściu do przedszkola dokładnie zdezynfekowało ręce.

*  Mierzy temperaturę ciała dziecka przy wejściu do przedszkola.

*  Przyjmuje dzieci do przedszkola odbierając od rodziców i wydaje dzieci rodzicom,
w szatni pomaga dziecku w rozebraniu lub ubraniu się.

*  Czuwa nad bezpiecznym poruszaniem się dziecka po przedszkolu w ciągu komunikacyjnym; doprowadza dziecko do sali i odbiera z sali, przyprowadza do rodzica do drzwi przy których umieszczony jest czytnik czasu pobytu w przedszkolu.

*  Po przyjęciu do grupy oraz kilkukrotnie w ciągu dnia, dopilnowuje dokładnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nieustannie przypominając sposób mycia rąk wg instrukcji umieszczonych w łazienkach dziecięcych.

*  Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

*  Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, szczególnie
do spożywania posiłków.

*  Puzzle i książki po użyciu odkłada na kwarantannę.

*  Wietrzy salę, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę.

*  W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi.

*  W razie zaistniałej konieczności dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19
lub inną chorobę.

*  Pilnuje, by żadne osoby postronne nie przebywały na terenie przedszkola.

*  Pilnuje, by nikt  nie korzystał z placu zabaw.

  
Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

 

 

1)      Dzieci przebywając na świeżym powietrzu korzystają z boiska i terenu wokół ZSP nr 16.

2)      Wyklucza się możliwość korzystania z placów zabaw.

3)      Dzieci podczas zabaw na boisku mogą korzystać z przenośnego sprzętu sportowego (piłki, obręcze, pachołki) łatwego do zdezynfekowania po każdej grupie dzieci.

4)      Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel i woźna oddziałowa.

5)      Dzieci wychodzą na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody, dlatego rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć je w odpowiedni do pogody strój.

6)      Grupy dzieci wychodzą na świeże powietrze rotacyjnie – według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.

7)      Grupy podczas wyjść i powrotów z boiska nie spotykają się w szatni ani na korytarzu.

 
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia


W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów ( gorączka, kaszel, duszności)
stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19)lub inną chorobą
zakaźną:

1)  nauczyciel w trybie pilnym, poprzez woźną oddziałową lub telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik (pomoc nauczyciela lub woźna lub inna wskazana osoba) bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki i niezwłocznie odprowadza dziecko do utworzonego w pokoju logopedy tzw. izolatorium,

3) pracownik ten zapewnia opiekę dziecku utrzymując 2 m odległości do czasu pojawienia się rodziców,

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

5)  nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.

W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19

( gorączka, kaszel, duszności ):

1) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę dzieciom,

2) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112,

3) dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno – epidemiologiczną poczynając od:

-  wstrzymania przyjmowania kolejnych dzieci,

- ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

- poddanie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu przedszkola, a w szczególności obszaru,  
w którym poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

 
Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 

1) Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie obowiązują wcześniejsze deklaracje odbioru dziecka przez inne upoważnione osoby.

2) Dzieci mogą być przyprowadzone wyłącznie w godzinach 6:30-8:30, a odbierane
w godzinach 14.30-17.00

3) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną.

4) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

5) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

6)Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m.

7) Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem tylko do przedsionka przedszkola, w celu odbicia karty potwierdzającej czas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola oraz przekazania dziecka pracownikowi przedszkola, z zachowaniem zasady, że przebywać tam może tylko 1 rodzic z dzieckiem, przy rygorystycznym przestrzeganiu środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

8) Przy wejściu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Dzieci z temperaturą powyżej 37 o C nie będą przyjmowane do przedszkola.

9) W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów
z domu w tym pojemników z wodą, czy posiłkami. Do odwołania rezygnujemy też 
z mycia zębów w przedszkolu.

10) W szatni w godzinach opisanych w pkt.1 dyżuruje co najmniej 2 pracowników przedszkola i zajmuje się dziećmi wchodzącymi i wychodzącymi z przedszkola.

11) Dzieci rozbierają się w szatni pod opieką pracowników przedszkola i są odprowadzane
do wyznaczonych grup.

12) Przy odbiorze dzieci rodzic przez szybę w przedsionku pokazuje pracownikowi przedszkola kartkę z nazwiskiem dziecka i oczekuje na nie w wyznaczonej strefie przed przedszkolem.

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 
WAŻNY KOMUNIKAT

Informuję, że po przeanalizowaniu wytycznych GIS oraz możliwości organizacyjnych , po uzyskaniu zgody ORGANU PROWADZĄCEGO i poinformowaniu KURATORA OŚWIATY, ze względu na zagrożenie zdrowia naszych dzieci  zawieszam  zajęcia prowadzone bezpośrednio w Przedszkolu nr 16 w okresie 6-8 maja 2020. Zawieszenie nie dotyczy zajęć zdalnych, które są kontynuowane. Jednocześnie informuję, że trwają intensywne przygotowania służące spełnieniu wymagań GIS i uruchomienia opieki dla dzieci rodziców, którzy bezwzględnie muszą wrócić do zakładów pracy. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, rodziców i współpracowników rekomenduje jednak pozostawienie dzieci pod opieką rodziców w domach.
O dalszych decyzjach i ustaleniach będę informowała na bieżąco, wnioskując równocześnie o bezwzględne stosowanie się do ustalonych reguł i zasad oraz wyrozumiałość, spokój i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
Z nadzieją na szybki powrót do normalności bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieciaki, rodziców i współpracowników i czekam na Was na Wietrznej 50.

Małgorzata Mazur- dyrektor

 
Życzenia Wielkanocne

 
Bezpłatne porady psychologów

 

Bezpłatne porady psychologów

Jak poradzić sobie w rodzinie w nowej sytuacji związanej z epidemią? Psychologowie, psychoterapeuci i pedagodzy z „Poradni dla dzieci i młodzieży. Psychoterapia i rozwój” udzielają bezpłatnych porad osobom, które potrzebują wsparcia w związku z pandemią. Dyżurują codziennie w godz.: 17.00-19.00.  Żeby skorzystać z pomocy, wystarczy zadzwonić pod nr: 690 007 818, 663 794 403.  Kontaktować można się również za pomocą Messengera,  WhatsAppa i Skype’a.

https://www.facebook.com/pg/EraPsyche/posts/

 

Wspiera nas Radio RAM Wrocław 89,8 FM.                                   https://www.radioram.pl/

 
UWAGA

 
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

W ZWIĄZKU Z   DALSZYM ZAGROŻENIEM  KORONAWIRUSEM   W DNIACH 26.03.2020 R DO 10.04.2020 R. ZOSTAJĄ  ZAWIESZONE ZAJĘCIA PROWADZONE BEZPOŚREDNIO Z UCZNIEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 9. PRACOWNICY PORADNI PRACUJĄ ZDALNIE, UDZIELAJĄ PORAD, WSPARCIA, ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA.  ADRESY MAILOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z GODZINAMI PRACY ORAZ DZIAŁEM, W KTÓRYM PRACUJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ  NA STRONIE INTERNETOWEJ PPP NR 9  W ZAKŁADCE  KONTAKT.

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ ZAMIESZCZANE  AKTUALNE INFORMACJE. Pod adresem  http://ppp9-wroc.pl/propozycja-spedzania-czasu-z-dzieckiem/ RODZICE znajdą propozycje form spędzenia czasu z dziećmi, ciekawe artykuły, kilka ćwiczeń z zakresu SI do samodzielnego wykonania, coś dla ósmoklasistów, bajki terapeutyczne odnoszące się do aktualnej sytuacji, poradnictwo zawodowe opracowane on line i  również coś dla siebie.
W TROSCE O DZIECI NIEPRZYJĘTE W TYCH DNIACH, NIE  REJESTRUJEMY  NOWYCH CHĘTNYCH, ABY ZAREZERWOWAĆ TERMINY DLA TYCH KLIENTÓW, KTÓRYCH DIAGNOZY W PPP NR 9 NIE ODBYŁY SIĘ.

Ewa Lipska- Urbaniak
dyrektor PPP9

 
#OdpowiedzialnyRodzic

 
ZOSTAŃCIE W DOMU- CZYTAJCIE !

Poniżej kilkanaście powodów, dlaczego warto czytać dzieciom -  dowodów na to, że czytanie dziecku to jeden  z największych podarunków, jakie możemy ofiarować naszym dzieciom szczególnie w tych szczególnych okolicznościach.

Głośne czytanie buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem

Chwila, w której zasiadamy razem nad lekturą, jest niezwykle bliska. Każda rodzina najczęściej wypracowuje własne zasady. Rytuał można rozpocząć od wybrania miejsca i najwygodniejszej dla rodzica i dziecka pozycji. Dziecko, wiedząc, że jest to moment zarezerwowany tylko dla niego, poczuje się wyjątkowy. Będzie to czas relaksu i niezapomnianych, wspólnych wrażeń.

Głośne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka

Bliskość jest niezwykle istotna. W trakcie czytania można się przytulać, bardzo blisko siedzieć, czy leżeć. Wspólnie będziemy także przeżywać poznawaną historię. Śmiech, radość, czy zaduma, którą zaobserwujemy na twarzy dziecka, stanie się dla nas również cenną wskazówką. Przekonamy się, jakie uczucia budzą się w malcu. Nasze zainteresowanie na pewno zostanie zauważone  i docenione.

Głośne czytanie wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości

Przeobrażająca się świadomość na tym etapie wymaga szczególnej uwagi. Dziecko stopniowo nabywa zdolności do samodzielnego, nieegoistycznego pojmowania, odczuwania i działania. Czytane opowieści są kopalnią bezcennych przykładów i wzorców. Wzmocnimy w dziecku empatię, umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości. Wspólnie spędzony czas to przecież dowód,  że dziecko jest dla nas ważne.

Głośne czytanie uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę  w mówieniu

Na co dzień, często zapominamy, jak ważna jest dbałość o nasz język. Nadmiar obowiązków  i pośpiech sprawia, że ograniczamy wypowiedzi do koniecznego minimum. Czytanie na głos sprawi, że będziemy posługiwać się poprawnym, pięknym językiem. Dla najmłodszych to szansa, by uczyć się języka, z czasem stopniowo rozwijać poznawane słownictwo, a ostatecznie tworzyć piękne wypowiedzi. Za pomocą języka musimy komunikować się z innymi przez całe ż

Głośne czytanie przygotowuje i zachęca do samodzielnego czytania

Gdy dziecko jeszcze nie nabyło tej umiejętności, poznaje lektury dzięki innym. Wsłuchuje się  w intonowany głos, ogląda ilustracje, poznaje litery. Momenty te są niezwykle urokliwe, stąd dziecko pragnie je powtarzać. Dorasta  w przekonaniu, że czytanie jest przyjemnością, dzięki czemu chętniej spróbuje samodzielnie czytać.

Głośne czytanie rozwija wyobraźnię

Nawet jeżeli książkę zdobią ilustracje, wszystkich opisanych szczegółów i sytuacji nie sposób zobrazować. Poza tym to jedynie nieruchome rysunki, więc trzeba samodzielnie posłużyć się wyobraźnią. Pomyśleć, zastanowić się i może, gdy opiekun poprosi opowiedzieć o swoich odczuciach  i pomysłach.

Głośne czytanie uczy myślenia

Myślenie to skomplikowany proces poznawczy. Trzeba kojarzyć dziesiątki elementów i na tej podstawie wnioskować. Najłatwiej podobno uczyć się  na przykładach, a tych przecież w książkach nie brakuje.

Głośne czytanie poprawia koncentrację i ćwiczy pamięć

Żeby poznać opowiadaną historię, trzeba się skupić. W innym wypadku umykają szczegóły, które mogłyby bardzo zainteresować. Oczywiście opiekun może nadzorować cały proces. Pytania o imiona, czy perypetie bohaterów  to świetne, sprawdzające ćwiczenie podobnież jak powtarzanie zabawnych rymowanek.

Głośne czytanie wnosi wiedzę ogólną i ułatwia naukę

To, co czytamy dzieciom, ma znaczenie. W ciekawy sposób możemy prezentować treści, z którymi dziecko zetknie się w przedszkolu, czy szkole.  W ten sposób zaciekawiamy wzbogacanymi wiadomościami. Rozbudzamy także ciekawość, która zachęci dziecko, by dopytać o wiele szczegółów.

Głośne czytanie uczy odróżniania dobra od zła i rozwija wrażliwość moralną

Literaccy bohaterowie są bardzo różni i przeżywają wiele przygód. Gdy jednych warto pochwalić,   a nawet naśladować, inni zasługują na naganę. Wszystko po to, by dziecko mogło dokonać samodzielnej oceny. Chciało wyrażać  i naśladować pożądane wzorce.

Głośne czytanie to rozrywka rozwijająca poczucie humoru

Komizm sytuacyjny jest elementem perypetii poznawanych bohaterów. Śmiejąc się razem   z dzieckiem, podkreślamy, co jest zabawne, a co nie.

Głośne czytanie chroni przed uzależnieniem od mediów

Dziecko znające wartość czytania łatwiej zrezygnuje z czasu spędzanego przed telewizorem, czy komputerem. Czytając na głos, pokazujemy także, że my dorośli również lubimy czytać i spędzać  z książką czas.

Głośne czytanie pomaga w rozwiązywaniu problemów

Czasem widzimy, że dziecko trapi problem. Wiemy, dlaczego się smuci, jest marudne, czy złe. Wielu bohaterów miewa podobne kłopoty, więc warto sprawdzić, jak sobie z nimi radzą

Głośne czytanie chroni przed negatywnym wpływem otoczenia

W książkach dla dzieci podkreślane są pozytywne zachowania i postawy.   Te negatywne, spotykają się, ze zrozumiałą dezaprobatą. Dziecko zyskuje potwierdzenie i wyjaśnienie, dlaczego niektóre czyny są niewłaściwe i nie warto ich naśladować.

 
UWAGA!!!!!!!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które maja na celu ułatwić rodzicom postępowanie
i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście.

Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca 2020r. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji.

Nie składamy wniosków osobiście w placówce pierwszego wyboru, jak było do tej pory!

W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania.

  • ·zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również  oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie mejli lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
  • ·zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczeniem o tym, że dziecko jest
    w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
  • ·zamieszkanie we Wrocławiu: nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nie przychodzenie w tej sprawie do urzędu.
  • ·wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole: hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej

Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatków dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna
z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

Informujemy, że rodzice wypełniają elektroniczny wniosek w systemie rekrutacyjnym
od dnia 20.03.2020 r. (od godziny 12:00) do dnia 25.03.2020 r. (do godz. 14:00).

Szczegółowe informacje o rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w zakładkach menu na stronie:  rekrutacje.edu.wroclaw.pl

 
KOMUNIKAT

Zgodnie z zaleceniami Departamentu Edukacji    z dniem 16 marca budynek zostaje zamknięty dla osób z zewnątrz.

W razie potrzeby należy dzwonić na numer :

71-798-69-22 wew.100

Pod tym numerem uzyskacie Państwo informacje dotyczące rekrutacji oraz  złożenia lub wydania niezbędnych dokumentów.

 
REKRUTACJA – PILNE!!!

 

Drodzy Rodzice, zmieniamy sposób składania wniosków w rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nie przychodźcie z dokumentami.


Rodzice rekrutujący dzieci na miejsca przedszkolne mogą, jak do tej pory, wydrukować podanie i złożyć je w przedszkolu pierwszego wyboru. Rekomendujemy jednak drugą możliwość - wysyłanie skanów lub zdjęć podpisanych podań i załączników za pośrednictwem systemu rekrutacji - tę funkcję właśnie wprowadzamy.


Dodatkowo wdrażamy zmiany w trwającej do 18 marca rekrutacji do szkół podstawowych. Rodzice rekrutujący dzieci do szkół obwodowych mogą wydrukować wypełnione zgłoszenie wraz załącznikami, podpisać oraz przesłać jego zdjęcie lub skan na adres e-mail szkoły.

 

Wnioski wypełniamy nadal za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

 
Koncert 04.03.2020

4 marca w środę mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie muzycznym. Nasi goście przedstawili nam interesujące instrumenty, m.in.: tubę, flet oraz mniejszą wersję fleta - piccolo. Flet oraz puzon brały udział w "zawodach" na najniższy i najwyższy dźwięk. Usłyszeliśmy, że spośród tych dwóch instrumentów, niższy dźwięk wydał zdecydowanie puzon, a wyższy flet. Przybyli goście zademonstrowali nam również bardzo realistyczne dźwięki z najbliższego otoczenia, np. ruszanie motoru, co wywołało niemały zachwyt wśród przedszkolaków.

 
Dzień Języka Ojczystego

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W naszym przedszkolu obchodziliśmy go już po raz drugi. Chcieliśmy pokazać piękno naszego języka ojczystego, dlatego też w ciągu całego dnia przedszkolaki słuchały bajek polskich pisarzy i poetów. Była też gimnastyka buzi i języka, bo ważne jest by mówić wyraźnie i poprawnie. Ponad to dzieciaki zaprezentowały swoje umiejętności, recytując wiersze pochodzące z książki pani Anny Paszkiewicz „A to Polska właśnie”. Na koniec wszystkie wspólnie się bawiły się rozwiązując zagadki literackie.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.