REKRUTACJA

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Odwiedziny


Warning: Creating default object from empty value in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 2424782
Konkursy 2017/2018
Konkurs

REGULAMIN

Międzyświetlicowego  Konkursu Recytatorskiego

"Najpiękniejsze polskie wiersze"

§ 1

Postanowienia ogólne

 • ·Organizatorem Międzyświetlicowego konkursu recytatorskiego "Najpiękniejsze polskie wiersze" zwanego dalej Konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.
 • ·Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 • ·Osobą udzielającą informacji jest Anna Jakubas ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 • ·Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich
  oraz zachęcanie do występów na scenie.
 • ·Konkurs będzie miał formę scenicznej prezentacji dowolnego polskiego utworu poetyckiego.

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

 • ·Konkurs jest adresowany dla uczniów z klas I – III wychowanków świetlic szkolnych
 • ·Uczestnicy prezentują wiersze w dwóch kategoriach:
 1. dzieci polskojęzyczne
 2. dzieci obcojęzyczne

 

§ 4

Warunki uczestnictwa

 • ·Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 6.12.2019. drogą mailową
  na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. karty zgłoszenia udziału.
 • ·W karcie zgłoszenia należy podać kategorię, w której uczestnik będzie występował.
 • ·Przystąpienie do prezentacji wiersza możliwe będzie po dostarczeniu, najpóźniej w dniu konkursu, wszystkich niezbędnych załączników podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

ü  zgoda na udział w Konkursie

ü  zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika

ü  zgoda na prezentację wizerunku uczestnika


Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału
w Konkursie ze względów formalnych.

 

 • ·Każda szkoła może zgłosić do Konkursu swoja reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów w danej kategorii (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych) .

 

§ 5

Zasady przyznawania nagród

 • ·Uczestników Konkursu oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 • ·Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • ·Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, opiekunowie - podziękowania.
 • ·Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 • ·Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16
  we Wrocławiu.

 

§ 6

Miejsce i termin Konkursu

 • ·Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
  we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 (Biblioteka szkolna).
 • ·Termin Konkursu: 17.12.2019. godz. 9.00.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 • ·Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • ·Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

 

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel

Anna Jakubas

Viktoriya Klymyuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

 

Kategoria (właściwe podkreślić):

ü  I dzieci polskojęzyczne

ü  II dzieci obcojęzyczne

 

Autor i tytuł prezentowanego utworu:…………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim „Najpiękniejsze polskie wiersze”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu*.

 

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka*

 

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

*(Zgody niezbędne w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyświetlicowego Konkursu Recytatorskiego „Najpiękniejsze polskie wiersze”  organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000)).

 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności zamieszczenia fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej SP 16 : www.zsp16.wroclaw.pl

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozstrzygnięcie II Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Przyjaciele w mundurach - Leśnik"

 

1 miejsce: Tatiana Leśna, Szkoła Podstawowa Nr 85,

2 miejsce: Julia Haryk, Szkoła Podstawowa Nr 16,

3 miejsce: Maja Joachimiak, Szkoła Podstawowa Nr 38.


Wyróżnienia: Magdalena Santana SP 16, Julianna Knapik SP 85, Bartłomiej Graczyk SP 85.


Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom!

Poniżej zwycięskie prace.

 
Wielkanocny konkurs grafiki komputerowej KARTKA WIELKANOCNA

W tym roku po raz pierwszy zorganizowałam dla uczniów klas 4-6 Wielkanocny konkurs grafiki komputerowej. Na konkurs dostarczono 8 bardzo różnorodnych i ciekawych propozycji kartek świątecznych.

 

Oto lista nagrodzonych grafików komputerowych:

 

1 miejsce – Iana Shcherbyna

2 miejsce – Adam  Biel

3 miejsce – Rysiek  Kępa

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za wysiłek włożony w wykonanie prac i serdecznie gratuluję! Tak trzymać :)

 

Sławomira Anna Jąkalska

 
Wielkanocne konkursy techniczne PISANKI, KRASZANKI

Po długich naradach w dniu 23 marca 2018 roku wyłoniono zwycięzców spośród uczniów klas 1 – 6, którzy brali udział w IV edycji technicznych konkursów.

Uczniowie wykonywali prace w dwóch kategoriach:

- pisanka

- stroik świąteczny (stojący lub wiszący)

Na konkursy zgłoszono 15 wspaniałych pisanek i aż 20 przepięknych stroików.

 

Wszystkie konkursowe prace są urocze i niepowtarzalne.

Serdecznie zapraszam na wystawę konkursową umieszczoną w gablotce na I piętrze, przy scenie.

Oto lista nagrodzonych artystów:

 

Kategoria – pisanka:

1 miejsce – Gabrysia  Kopeć

2 miejsce – Martyna  Posłuszny  i  Natalia  Kruk

3 miejsce – Paweł  Czujowski

Kategoria – stroik świąteczny:

1 miejsce – Kuba  Dojlido

2 miejsce – Radek  Wodziczko

3 miejsce – Olga  Laskowska  i  Rysiek  Kępa

Wyróżnienie – Adam  Biel

Wyróżnienie – Kasia  Kolpakowa

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I UCZNIOM WYRÓŻNIONYM!!

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za wysiłek włożony w wykonanie bajecznych prac i mocno gratuluję! Tak trzymać :)

 

Sławomira Anna Jąkalska

 
OLIMPUSEK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I-III

27 marca (we wtorek) odbędzie się olimpiada z jęz. ang. w sali 1.069 podczas drugiej i trzeciej godziny lekcyjnej (8-25 - 10.05). Proszę przygotować czarny lub niebieski długopis (+zapas).

Uczestnicy z klas I zostaną przyprowadzeni przez nauczyciela. Uczestnicy z klas II zostaną odebrani przez nauczyciela ze świetlicy lub (w przypadku, gdy nie są zapisani do świetlicy) przychodzą samodzielnie bezpośrednio na konkurs. Uczestnicy z klas III przychodzą sami.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

 
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Przyjaciele w mundurach - Leśnik”

 
KONKURS PISANKI, KRASZANKI

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie wielkanocnym PISANKI KRASZANKI, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                      ............................................................

Miejscowość, data                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
KONKURS INFORMATYCZNY: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................................

(imię i nazwisko, klasa) w szkolnym konkursie informatycznym: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………..…………..                                                   .......................................................................

Miejscowość, data                                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
IV MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS RECYTATORSKI „NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

16 lutego odbył się w Szkole Podstawowej nr 16 IV Międzyświetlicowy Konkurs Recytatorski „Najpiękniejsze polskie wiersze”. W konkursie wzięło udział 17 uczestników. Jury wyłoniło 6 zwycięzców:

I miejsce Wojciech Kieres SP17

II miejsce Hanna Roziewska SP42

III miejsce Konstancja Skomra SP61

Wyróżnienia

Bartosz Ciszewski SP14

Laura Grocka SP64

Iga Haraf SP61

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu- "Saint Valentine's Card"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych uczniów:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Ameila Michalak klasa 3

II miejsce: Magdalena Tomczyk klasa 2

Ida Laskowska klasa 3

III miejsce: Sofiia Zabudska klasa 3

Wyróżnienia: Natalia Gembicka klasa 2

Emilia Pielichiewicz klasa 2

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Zofia Ździebło klasa 6

II miejsce: Jakub Dojlido klasa 5

III miejsce: Wiktor Wiśniewski klasa 4

Wyróżnienia: Adam Biel klasa 5

Olga Laskowska klasa 5

Piotr Matusz klasa 5

Serdecznie gratulujemy !

Prace powyższych uczniów oraz pozostałych, którzy wzięli udział w konkursie są wywieszone na holu na tablicy.

 
Olimpus i Olimpusek- język angielski

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiadę z języka angielskiego dla klas IV-VI, która odbędzie się 21 marca w naszej szkole. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca 9zł do nauczycieli języka angielskiego do dnia 19 lutego. Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Organizator: pani Anna Wasiak

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiadę z języka angielskiego dla klas I-III, która odbędzie się 27 marca w naszej szkole. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca 9zł do nauczycieli języka angielskiego do dnia 22 lutego. Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Organizator: pani Aleksandra Kaźmierska

 
Olimpiada z języka polskiego – Olimpus

Po raz pierwszy w naszej szkole odbędzie się olimpiada z języka polskiego – Olimpus dla klas IV-VI.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona sjest dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy VI.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

III. Zakres tematyczny:

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

Zakres materiału sesji jesiennej i zimowej oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Literatura:

 • Rudyard Kipling: Księga dżungli - rozdział: Bracia Mowgliego.

UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy IV.

 

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Zakres materiału wszystkich sesji klasy IV, sesji jesiennej i zimowej klasy V oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Literatura:

 • Mity greckie (Prometeusz, Pandora, Dionizos i król Midas);
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni.
  UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy V.

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

Zakres materiału wszystkich sesji klas IV i V, sesji jesiennej i zimowej klasy VI oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku:

 • Podmiot gramatyczny; grupa podmiotu;
 • Czasownik w formie osobowej jako orzeczenie; grupa orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rozróżnianie.

3.   Literatura:

 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Bolesław Prus: Katarynka.
  UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy VI.

 

 

4. Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 20.02.2018r. Zgłoszenia można składać u nauczycieli języka polskiego.

 

 

Regulamin konkursu na stronie: www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-polski

 

 

Koordynator: Martyna Koper, Marta Herkt

 
Konkurs ortograficzny o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii

W tym roku po raz pierwszy organizowany będzie w naszej szkole konkurs ortograficzny. Konkurs ma wyłonić ucznia, który najlepiej radzi sobie z ortografią i interpunkcją. W rywalizacji  biorą udział reprezentanci wskazani przez nauczycieli języka polskiego. Uczestnicy napiszą dyktando ze słuchu, które sprawdzi znajomość wszystkich zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, które powinien znać uczeń szkoły podstawowej.

Zwycięzca zdobędzie tytuł Szkolnego Mistrza Orografii, a trzy najlepsze osoby z klas VI będą reprezentować nasza placówkę w XIX Międzyszkolnym Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii 2018, który organizowany będzie w SP nr 113 we Wrocławiu.

Konkurs odbędzie się 12 lutego o godzinie 10:15 w sali multimedialnej.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Martyna Koper

 
NAJCIEKAWSZA KARTKA WALENTYNKOWA

KONKURS

NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM


Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VI do wzięcia udziału w Walentynkowym Konkursie z Języka Angielskiego „Saint Valentine’s Card”.

Na wasze prace czekamy do 12.02.2018r.

Kartki wykonane własnoręcznie będą przyjmowane przez nauczycieli języka angielskiego

 

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe:


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VI szkoły podstawowej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów. 
3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.


II Kryteria oceny prac:


1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)
3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim.        

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:


1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

2. Prace należy dostarczyć w terminie do 12  lutego  2018r.

 
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu zaprasza uczniów klas I – III do udziału
w IV Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

1. Nazwa konkursu:
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

2. Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wietrzna 50

53 – 024 Wrocław

3. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- zainteresowanie uczniów poezją
- zachęcanie do występów na scenie
- prezentacja umiejętności uczniów
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności

4. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
- każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych)
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do dnia 2.02.2018 roku (załącznik 1) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przebieg konkursu:
Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
a) I etap: eliminacje wewnątrzszkolne
b) II etap: finał – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

6. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny: • tempo                                                                                                                                                                                           • intonacja                                                                                                                                                                                   • interpretacja tekstu poetyckiego                                                                                                                                       • znajomość tekstu - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie                                                                                                                                                                   • opracowanie głosowe                                                                                                                                                                          • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)                                                          • styl, barwa, rytm                                                                                                                                                                        • czytelny tekst

Decyzja jury jest ostateczna.

7. Nagrody dla laureatów:
Laureaci I, II, III miejsca, osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu oraz opiekunom zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu.

8. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 16.02.2018 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 16 (biblioteka szkolna) we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 50.

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel, Małgorzata Sanigórska

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWAW KONKURSIE
„Najpiękniejsze polskie wiersze”

1. Nazwa szkoły:

2. Adres szkoły:

3. Imię i nazwisko ucznia:

4. Imię i nazwisko opiekuna:

5. Klasa:

6. Tytuł wybranego wiersza

7. Imię i nazwisko autora wiersza

 

„Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku               o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).”

 

Podpis rodzica/opiekuna

………………………………

 
Rozstrzygniecie konkursu międzyszkolnego ,,Moja najpiękniejsza choinka"

Rozstrzygniecie


 

Świetlicowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

,,Moja najpiękniejsza choinka"


1.  Kategoria prace płaskie :

 

I miejsce: Anita Kulik, Szkoła Podstawowa Nr 36 we Wrocławiu

II miejsce : Julia Pluta, Szkoła Podstawowa Nr 36 we Wrocławiu

III miejsce: Olivia Kasig, Szkoła Podstawowa Nr 72 we Wrocławiu

wyróżnienie (głosowanie publiczności) : .....................

2. Kategoria prace przestrzenne :

I miejsce: Anastasia Shumara,

II miejsce : Piotr Gruchaj, Szkoła Podstawowa Nr 43 we Wrocławiu

III miejsce: Amelia Michalak, Szkoła Podstawowa we Wrocławiu

wyróżnienie (głosowanie publiczności) :

Yarosław Hulytskyi, Szkoła Podstawowa Nr 16 we Wrocławiu

Iga Augustynowicz, Szkoła Podstawowa Nr 43 we Wrocławiu

 

Wystawka konkursowa znajduje się w holu naszej szkoły do 15 stycznia 2018 r.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom- opiekunom. Nagrody oraz podziękowania za udział zostaną przekazane w styczniu 2018 r.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

 


 
Rozstrzygnięcie konkursu "Ozdoby bożonarodzeniowe"

IV edycja technicznych konkursów świątecznych "Ozdoby bożonarodzeniowe" zakończona. Jak co roku, uczniowie wykonali mnóstwo przepięknych i pomysłowych prac przestrzennych, z których jury wybrało najpiękniejsze w poszczególnych kategoriach.

Oto lista laureatów:

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Bombka ozdobiona wybraną techniką

I miejsce: Antosia Belka

II miejsce: Natalia Świech

III miejsce: Adam Biel

 

2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący

I miejsce: Adam Biel

II miejsce: Rysiek Kępa

 

3. Łańcuch choinkowy

Wyróżnienie: Adam Biel

Wyróżnienie: Olga Laskowska

 

4. Inna ozdoba choinkowa

I miejsce: Ewelina Byszewska,

II miejsce: Wiktor Wiśniewski

 

Wszystkim uczestnikom konkursów SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Jury i organizator, Sławomira Anna Jąkalska

 
Konkurs ,,Moja świąteczna choinka"

 

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 16

we Wrocławiu zaprasza do udziału w konkursie

„Moja świąteczna choinka”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu , ul. Wietrzna 50

NAUCZYCIELE KOORDYNATORZY:  Marta Fluder, Danuta Kołodziej, Anna Ziober

TERMIN: Prace należy złożyć do dnia 20. 12. 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

22. 12. 2017r (strona internetowa szkoły: http://www.zsp16.wroclaw.pl ; zakładka konkursy)

CELE KONKURSU:

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów,

• kształcenie sprawności manualnej,

• wzbogacanie i rozszerzanie doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego,

• pobudzanie wyobraźni,

• promowanie dorobku uczniów poprzez wystawę prac.

REGULAMIN:

1.Udział w konkursie biorą uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej, maksymalnie 3 prace ze szkoły.

2.Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie pod opieką wychowawców świetlicy.

3.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy płaskiej lub przestrzennej związanej z tematem konkursu.

5.Każda praca powinna być opisana za pomocą drukowanej metryczki zawierającej: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, numer szkoły, znajdującej się na odwrocie pracy. Zgoda na udział w konkursie jest konieczna.

6.Prace uczniów będą oceniane w 2 kategoriach:

I kategoria to prace plastyczne płaskie,

II kategoria to prace plastyczne przestrzenne.

7.Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów, do której zaproszeni zostaną:    wicedyrektor SP nr 16, kierownik świetlicy  i przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

8.Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach oraz nagrodę publiczności, przyznaną w wyniku powszechnego głosowania.

9.Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 22.12.2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP nr 16 po 22.12.2017 r.

10.Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w dniach 20-29.12.2017 r. w holu szkoły.

11. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.

12. Za I, II i III miejsce w obu kategoriach, jak również za nagrodę publiczności, przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Każda szkoła otrzyma również podziękowanie za udział w konkursie.

 

 
Konkurs Bożonarodzeniowy

 
Konkurs

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.