REKRUTACJA

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Odwiedziny


Warning: Creating default object from empty value in /home/itmar/ftp/zsp16/sp16/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 2424694
Konkursy 2018/2019
REGULAMIN KONKURSU Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book zwanego dalej konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 3. Osobą udzielającą informacji jest Anna Wasiak ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.

 2. Tematem konkursu jest „Lapbook - My favourite book”.

 

§ 3

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest adresowany dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej

 2. Przystąpienie do konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje w momencie podpisania przez opiekuna prawnego (rodzica) reprezentującego uczestnika: Karty zgłoszeniowej, zgody opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgody na rozpowszechnianie wizerunku, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz porozumienia o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich pracy konkursowej na Organizatora Konkursu Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.

 3. Prace powinny być dostarczane do siedziby organizatora tj. Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.

 

 

 

§ 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

 2. Praca musi mieć formę Lapbooka na temat ulubionej książki. (preferowane książki o Wrocławiu lub autorów wrocławskich)

 3. Lapbook ten musi być wykonany w języku angielskim, ale jedna wybrana część musi zostać przedstawiona w języku polskim.

Lapbook ma najczęściej ma formę rozkładanej książeczki lub interaktywnej teczki pełnej kieszonek, zakładek, mapek, karteczek i schowków. Mogą one pomieścić przeróżne informacje związane z tematem, rysunki, zagadki, rebusy, schematy, mapy itp.

 1. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

a) wykonane estetycznie i samodzielnie

b) format pracy dowolny, ale nie przekraczający wymiaru A1.

 1. Praca musi być opisana czytelnie na odwrocie:

- pełne imię i nazwisko autora, wiek, klasę,

- placówka (nazwa, dokładny adres, e-mail, numer telefonu),

- pełne imię i nazwisko instruktora / nauczyciela.

 

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście, z dopiskiem " Lapbook - My favourite book” w terminie do 22.11.2019 na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.

 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.

 2. Organizator określa dzień 27.11.2019 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.

 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 4. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z trzech grup wiekowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 5. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo – wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.

 7. Wręczenie nagród odbędzie się 06.12.2019r.

 8. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.

 9. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyszkolnym Konkursie Językowym „Lapbook - My favourite book” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyszkolnego Konkursu Językowego „ Lapbook – my favourite book ” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności zamieszczenia fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej SP 16 : www.zsp16.wroclaw.pl oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy) przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyszkolnego Konkursu Językowego ,,Lapbook – My favourite book”.

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 
REGULAMIN KONKURSU Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book zwanego dalej konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 3. Osobą udzielającą informacji jest Anna Wasiak ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.

 2. Tematem konkursu jest „Lapbook - My favourite book”.

 

§ 3

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest adresowany dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej

 2. Przystąpienie do konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje w momencie podpisania przez opiekuna prawnego (rodzica) reprezentującego uczestnika: Karty zgłoszeniowej, zgody opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgody na rozpowszechnianie wizerunku, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz porozumienia o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich pracy konkursowej na Organizatora Konkursu Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.

 3. Prace powinny być dostarczane do siedziby organizatora tj. Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.

 

 

 

§ 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

 2. Praca musi mieć formę Lapbooka na temat ulubionej książki. (preferowane książki o Wrocławiu lub autorów wrocławskich)

 3. Lapbook ten musi być wykonany w języku angielskim, ale jedna wybrana część musi zostać przedstawiona w języku polskim.

Lapbook ma najczęściej ma formę rozkładanej książeczki lub interaktywnej teczki pełnej kieszonek, zakładek, mapek, karteczek i schowków. Mogą one pomieścić przeróżne informacje związane z tematem, rysunki, zagadki, rebusy, schematy, mapy itp.

 1. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

a) wykonane estetycznie i samodzielnie

b) format pracy dowolny, ale nie przekraczający wymiaru A1.

 1. Praca musi być opisana czytelnie na odwrocie:

- pełne imię i nazwisko autora, wiek, klasę,

- placówka (nazwa, dokładny adres, e-mail, numer telefonu),

- pełne imię i nazwisko instruktora / nauczyciela.

 

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście, z dopiskiem " Lapbook - My favourite book” w terminie do 22.11.2019 na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.

 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.

 2. Organizator określa dzień 27.11.2019 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.

 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 4. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z trzech grup wiekowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 5. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo – wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.

 7. Wręczenie nagród odbędzie się 06.12.2019r.

 8. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.

 9. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyszkolnym Konkursie Językowym „Lapbook - My favourite book” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyszkolnego Konkursu Językowego „ Lapbook – my favourite book ” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności zamieszczenia fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej SP 16 : www.zsp16.wroclaw.pl oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy) przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyszkolnego Konkursu Językowego ,,Lapbook – My favourite book”.

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook - My favourite book” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 
NAJCIEKAWSZA PREZENTACJA POWERPOINT „Discover Ireland” 2019

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5 i 6 do wzięcia udziału w konkursie NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ POWERPOINT „Discover Ireland” 2019 organizowanego przez SP 40 oraz SP 21 we Wrocławiu.

Cele konkursu:

 • · poszerzanie wiadomości z zakresu tematów: wiedza o krajach anglojęzycznych, podróże i turystyka, kultura
 • · rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji · doskonalenie umiejętności pracy z narzędziami IT
 • · kształtowanie tolerancji wobec innych kultur

Adresaci:

 • · wszyscy uczniowie powiatu wrocławskiego klas 5-8

Zasady uczestnictwa:

WYKONANE PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 22 marca 2019r. oraz dostarczyć zgody na udział w konkursie do dowolnego nauczyciela języka angielskiego. W prezentacji proszę podać imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.

· Pierwszy etap konkursu odbywa się w macierzystej szkole. Spośród zgłoszonych prezentacji szkolna komisja konkursowa wybiera maksymalnie dwie prace.

 • · Do konkursu dopuszczone będą tylko prezentacje odpowiadające tytułowi konkursu, złożone zgodnie z regulaminem i zapisane w programie Power Point w formacie .ppt, .pptx · nadesłane prezentacje muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane

 

FORMA PREZENTACJI

Uczniowie mają za zadanie wykonać prezentację PPT na temat Irlandii

 • · czas trwania prezentacji: 6 - 7 minut; maksymalna liczba slajdów - 20,
 • · w oparciu o samodzielnie wyszukane materiały audiowizualne uczniowie przedstawiają kraj w języku polskim,
 • · w prezentacji należy umieścić informacje o zabytkach, ciekawych miejscach, słynnych ludziach, wydarzeniach historyczych i kulturalnych, charakterystycznych zwyczajach, strojach, świętach narodowych i religijnych, sportach, ciekawostkach itp. (ilość elementów oraz ich kolejność wg uznania uczniów),

· prezentację urozmaicić mogą fragmenty muzyki, wypowiedzi mieszkańców, itp.,

 • · uczniowie starają się nadać swojej prezentacji oryginalną formę,
 • · uczniowie umieszczają w swojej prezentacji spis materiałów źródłowych

 

Laureaci:

· Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów oraz dyplomy. Organizatorzy mogą przyznać również wyróżnienia.

 • · Ważne - Nagrodzeni uczniowie zaprezentują swoje prace podczas uroczystego rozdania nagród w konkursie Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach anglojęzycznych DESC 2019 w dniu 25 kwietnia 2019r. w SP 40 we Wrocławiu. Treść wypowiedzi nie może być w całości odczytana z tekstu zawartego w prezentacji.

 

W załączniku znajduje się zgoda na udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 
MAM TALENT

SZKOLNY KONKURS ,,MAM TALENT”

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, kabaret, iluzja, itp.).

3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

-etap I: eliminacje odbędą się 07.03.2019r.

-etap II: finał 21.03.2019r.

4. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności. Niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

5. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

6. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Podkład muzyczny może być nagrany na pendrive.

8. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu do dnia 07.03.2019r. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.

10. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według ustalonej wcześniej kolejności.

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia (karty będą umieszczone na tablicy Samorządu Szkolnego) do 01.03.2019r. Wypełnione karty oddajemy do opiekunów Samorządu Szkolnego – Anna Sobieska i Marta Herkt

 

 
REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe:


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów.
3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.


II Kryteria oceny prac:


1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)
3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim.

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:


1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

2. Prace należy dostarczyć w terminie do 23  stycznia  2019r.

 
„Chcecie bajki – oto bajka. O pszczole”

Regulamin Międzyszkolnego  Konkursu Literackiego
„Chcecie bajki – oto bajka. O pszczole”

§ 1

Organizator:

Organizatorem Międzyszkolnego  Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka – o pszczole” jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu oraz Szkoła Podstawowa nr 34 we Wrocławiu. Osobą udzielającą informacji jest Magdalena Sutor ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 

 

§ 2

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i wszystkich istot.
 • Kształtowanie  właściwych postaw i zachowań.
 • Prezentacja dorobku literackiego uczniów.
 • Rozbudzenie aktywności literackiej uczniów, ich wyobraźni i wrażliwości.

 

 

§ 3

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

a)  klasy 1-3

b)  klasy 4-6

 1. Każda szkoła może przesłać w zaklejonej kopercie wraz z kompletem wymaganych zgód maksymalnie trzy prace w jednej kategorii.
 2. Tekst powinien być utrzymany w konwencji bajki zwierzęcej, epigramatycznej lub narracyjnej.
 3. Treść powinna zawierać wyraźne przesłanie wychowawcze.
 4. Utworowi należy nadać tytuł.
 5. Praca może być napisana ręcznie (warunek: czytelność pisma) lub  komputerowo (czcionka 12, odstęp 1,5).
 6. Tekst musi być napisany indywidualnie.
 7. Tekst może zostać zilustrowany przez autora.
 8. Ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką.
 9. Ilustracje nie będą miały wpływu na ocenę bajki.
 10. 11. Prace muszą być opisane (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, numer szkoły, imię i nazwisko nauczyciela).
 11. Do każdej pracy należy kartę zgłoszeniową oraz Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu - wyłącznie na potrzeby konkursu (wzór w załączniku).
 12. 13. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora
 13. Prace dostarczone bez wymaganej zgody zostaną wyłączone z konkursu ze względów formalnych.
 14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

 

 

§ 4

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołują Organizatorzy. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 2. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej oraz o wręczeniu nagród mailowo - wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.
  1. Organizator określa dzień 25.02.2019 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3. Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się dnia 28 lutego 2019 r. 
   1. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl oraz www.sp34.edupage.org
 1. Organizatorzy przewidują odrębną nagrodę dla najciekawszej ilustracji.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody książkowe dla laureatów miejsc I-III oraz wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy.

 

 

§ 5

Terminy i warunki dostarczenia prac:

 1. Prace należy przesłać do sekretariatu
  Szkoły Podstawowej nr 16

ul. Wietrzna 50,

53-24    Wrocław

z dopiskiem „Chcecie bajki – oto bajka” do 18 lutego 2019 roku

 

2.   Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

3.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

 

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 i Szkoły Podstawowej nr 34 we Wrocławiu 52-214 Wrocław, ul. Gałczyńskiego 8, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50 oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 we Wrocławiu ul Gałczyńskiego 8. Kontakt do inspektora ochrony danych ZSP 16: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Kontakt do inspektora ochrony danych SP 34: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyszkolnym  Konkursie Literackim „Chcecie bajki – oto bajka” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu oraz Szkołę Podstawową nr 34 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………..……………..

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji organizatora Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1191).  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16: www.zsp16.wroclaw.pl oraz Szkoły Podstawowej nr 34: www.sp34.edupage.org

 

 

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy  dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy)  przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka”

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem organizatora Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Chcecie bajki – oto bajka” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu i Szkołę Podstawową nr 34 we Wrocławiu oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Pluszowa maskotka”

1 miejsce: Helena W,
2 miejsce: Franciszek S,
3 miejsce: Martyna G.
Wyróżnienie: Natalia J.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Gratulujemy zwycięzcom!
Poniżej zwycięskie prace.

 
„Pluszowa maskotka”

 
IX WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH „JĘZYK i OBRAZ”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie Językowym: „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego, związanych z owocami i warzywami w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu.

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego związanych z owocami i warzywami w formie obrazu.

Warunki udziału w konkursie:

Prace prosimy przynosić do 23.11.2018 do nauczycieli języka angielskiego

Szkoła, biorąca udział w konkursie, wybiera maksymalnie 6 najlepszych prac z jednej lub z każdej kategorii językowej (po 3 z każdej kategorii wiekowej: kl. I-IV i V-VIII)

W ramach konkursu uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę

Wraz z pracami należy przekazać dokładnie i starannie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu).

Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać (drukowanymi literami): prezentowany idiom, nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego (wzór w załączniku do regulaminu). Etykietę trzeba umieścić z tyłu pracy.

Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w celu poprawnego przebiegu konkursu, zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Nyska 66 50- 505 Wrocław. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są na http://sp9.wroclaw.pl/

Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich oraz praw osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył i tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.12.2018r. na stronie internetowej Organizatora.

Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailową na adresy mailowe opiekunów/ szkół.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 14 grudnia 2018r.

Serdecznie zapraszamy

Załącznik do regulaminu

 

Wzór etykiety

 

Prezentowany idiom:

 

 

 

Nazwisko i imię ucznia

 

Klasa

 

Nazwa szkoły

 

Nazwisko i imię opiekuna

 

 

 
Etap Szkolny Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook – My favourite book


Zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Lapbook – My favourite book"

na etapie szkolnym.

Prace należy składać do 19 listopada do pani Aleksandry Kaźmierskiej.

 
Międzyszkolny Konkurs Językowy Lapbook – My favourite book

REGULAMIN

Międzyszkolnego  Konkursu Językowego

Lapbook  - My favourite book

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Międzyszkolnego  Konkursu Językowego Lapbook  - My favourite book  zwanego dalej konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. Osobą udzielającą informacji jest Anna Wasiak ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

§ 2

Cel i temat

 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.
 2. Tematem konkursu jest „Lapbook - My favourite book”.

 

§ 3

Uczestnicy konkursu

 1. 1. Konkurs jest adresowany dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej
 2. Przystąpienie do konkursu  następuje w momencie podpisania przez opiekuna prawnego (rodzica) reprezentującego uczestnika: Karty zgłoszeniowej, zgody opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgody na publikację wizerunku, oświadczenia o akceptacji regulaminu konkursu oraz porozumienia o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu. Brak wyszczególnionych powyżej dokumentów jest równoznaczne  z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.
 3. Prace powinny być dostarczane do siedziby organizatora tj. Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.

 

 

 

§ 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
 2. Praca musi mieć formę Lapbooka na temat ulubionej książki.
 3. Lapbook ten musi być wykonany w języku angielskim, ale jedna wybrana część musi zostać przedstawiona w języku polskim.

Lapbook ma najczęściej ma formę rozkładanej książeczki lub interaktywnej teczki pełnej kieszonek, zakładek, mapek, karteczek i schowków. Mogą one pomieścić przeróżne informacje związane z tematem, rysunki, zagadki, rebusy, schematy, mapy itp.

 1. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

a) wykonane estetycznie i samodzielnie

b) format pracy dowolny, ale nie przekraczający wymiaru A1.

 1. Praca musi być opisana czytelnie na odwrocie:

- pełne imię i nazwisko autora, wiek, klasę,

- placówka (nazwa, dokładny adres, e-mail, numer telefonu),

- pełne imię i nazwisko instruktora / nauczyciela.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac zrolowanych, złożonych i pogniecionych. W związku z tym prosimy o zadbanie o właściwy transport lub przesyłkę prac.

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

 

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście, z dopiskiem „Lapbook  - My favourite book”  w terminie do 23.11.2018 na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 2. Organizator określa dzień 27.11.2018 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z trzech grup wiekowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo – wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.
 7. Wręczenie nagród odbędzie się 14.12.2018 r.
 8. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
 9. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

§ 8

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

Załącznik Nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres szkoły:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................

w Międzyszkolnym  Konkursie Językowym „Lapbook  - My favourite book”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………..……………..

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyszkolnego Konkursu Językowego „ Lapbook – my favourite book ” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1191).  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16: www.zsp16.wroclaw.pl

 

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy  dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy) przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyszkolnego Konkursu Językowego ,,Lapbook – My favourite book”.

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego  Konkursu Językowego Lapbook  - My favourite book”  organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu

oraz akceptuję jego warunki.

 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 
POLSKA MOJA OJCZYZNA

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.