Rekrutacja

Opieka stomatologiczna

grafika przedstawiająca rysunek dentysty

Opiekę stomatologiczną zapewnia firma:

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”

ul. Swobodna 8a

50-088 Wrocław

Rejestracja na wizyty

71 367 68 49

71 782 77 77 wybierz 1

Odwoływanie wizyt

71 790 56 17

71 782 77 77 wybierz 0

Ponadto prosimy:

– aby  przy rejestracji uczniów w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” podawać nazwę i numer szkoły, do której uczęszczają uczniowie

– przed   wizytą  w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” związaną ze świadczeniem usług stomatologicznych – uczniowie  okazywali ważną  legitymacje szkolną (w gabinecie lekarza stomatologa).

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej a także kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz.1078):

  1. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia są sprawowane w przypadku braku sprzeciwu rodziców;
  2. wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców, wyrażonej po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego;
  3. do udzielenia świadczenia uczniowi, który ukończył 16 r. ż. wymagana jest zgoda rodzica oraz pacjenta.
  4. uczeń, który ukończył 16 r. ż., lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody rodzica (w takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego);
  5. lekarz dentysta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta, który nie ukończył 18 r. ż. i przybył na wizytę bez rodzica, o ile nie zachodzą okoliczności, w których zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 

Każdy uczeń ma zapewnioną  bezpłatną opiekę stomatologiczną. Rodzic ma prawo z niej zrezygnować. W tym celu należy złożyć w gabinecie lekarza stomatologa  druk  SPRZECIWU.

Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078)

 

Skip to content