REKRUTACJA

rekrutacja

Opłaty

Dzienna stawka żywieniowa przypadająca na dziecko w Roku Szkolnym 2024/2025 wynosi 14,00 zł, w tym:

– opłata za śniadanie wynosi 3,00 zł

– opłata za I danie obiadu ( zupa + owoc) wynosi 3,00 zł,

– opłata za II danie obiadu + deser  wynosi 8,00 zł.

§ 26  Statutu Przedszkola nr 16

Odpłatność za przedszkole i korzystanie z wyżywienia

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wrocławia oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.

3.Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wrocław, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku   są realizowane bezpłatnie dla dzieci w wieku 3-6 lat.

4.Nalicza się opłatę za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnych.

5. skreślono

6. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 26 ust. 4 rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem § 26 ust. 7 na podstawie oświadczenia zawierającego dane niezbędne do ustalenia tego zwolnienia.

7. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

8. W Przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza godziny, o których mowa w § 26 ust. 3 oraz koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków.

9. Przedszkole będzie ewidencjonowało pobyt dziecka w oparciu o system elektroniczny lub w formie papierowej poprzez rejestrację czasu wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku braku takiego systemu od momentu zarejestrowania dziecka u nauczycielki, do czasu wyrejestrowania w systemie elektronicznym lub papierowym u nauczycielki.

10. W przypadku systemu elektronicznego, w momencie gdy rodzic:

1) nie zarejestruje wejścia i odebrania dziecka z przedszkola czas liczy się od otwarcia do zamknięcia przedszkola czyli od 6:30 do 17:00

2) zarejestruje wejście, ale nie zarejestruje odebranie dziecka czas liczy się
od zarejestrowanego czasu wejścia do czasu zamknięcia przedszkola czyli do 17:00,

3) nie zarejestruje wejścia, ale zarejestruje odebranie dziecka czas liczy się od    otwarcia  przedszkola czyli od 6:30 do zarejestrowanego czasu odebrania dziecka.

10a Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

1). bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie,

2). płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych (zatwierdzonych
w arkuszu organizacyjnym Przedszkola) w zakresie przekraczającym wymiar zajęć,
o których mowa w ust.10a, pkt 1,

3). co najmniej jednej, bezpłatnej karty dostępu do systemu ewidencji elektronicznej,
z obowiązkiem jej zwrotu po ustaniu uczęszczania do przedszkola.

10b. Rodzic zobowiązuje się do:

1). zarejestrowania czasu wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola,

2). terminowego wnoszenia opłat ( nie później niż do 15 następnego miesiąca) z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola,

3). wnoszenia opłaty miesięcznej z dołu, na podstawie informacji przekazanej w formie elektronicznej na podane przez niego konto mailowe do 15 dnia następnego miesiąca, przelewem na indywidualny rachunek bankowy, który Rodzic otrzyma od intendenta.

W treści przelewu rodzic umieszcza informację: opłata za przedszkole/ imię i nazwisko dziecka/ nr grupy/ za miesiąc. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy,

4). poinformowania nauczyciela lub intendenta najpóźniej do godziny 9:00 o zamiarze późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola, celem zapewnienia dziecku posiłków w tym dniu.

10c. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty, rodzic ma obowiązek:

1). natychmiast pisemnie poinformować o tym fakcie Przedszkole,

2). pokryć koszty wymiany lub zakupu nowej karty.

11. W przypadku wnoszenia opłat po terminie Przedszkole nalicza odsetki w wysokości odsetek ustawowych .

11a. W przypadku powstania zaległości przekraczających 1 miesiąc, po uprzednim wezwaniu rodzica do zapłaty w terminie 7 dni, wszczynane jest postępowanie  windykacyjne

12. W przypadku rezygnacji z Przedszkola, rodzic musi złożyć pisemną informację
w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za świadczenia przedszkola na wniosek rodzica zwraca się na podane przez rodzica konto bankowe.

13.Opłaty o których mowa w § 26 ust. 8 uiszcza rodzic ( prawny opiekun) lub częściowo MOPS (koszty żywienia) na konto jednostki, do 15 dnia następnego miesiąca.

14. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności
za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku.  Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.

15. W ramach usług świadczonych przez Przedszkole dzieci mogą korzystać
z posiłków. Liczbę i rodzaj posiłków określa deklaracja podpisana przez rodzica.

15a. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszej deklaracji dotyczącej rodzaju spożywanych posiłków, wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora. Dyrektor  uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
16. Obiady przygotowuje i wydaje firma cateringowa, z którą Przedszkole ma podpisaną umowę na podstawie odrębnych przepisów. W umowie zawartej między firmą cateringową
a Przedszkolem określa się rodzaje i godziny wydawania posiłków oraz cenę posiłków.

17. Pracownicy  Przedszkola  korzystają  z  posiłków  na  zasadach  pełnej odpłatności
tj. pokrywają pełny koszt przygotowania posiłków na który składają się: koszty produktów zużytych  do przygotowania posiłków oraz koszty usług firmy cateringowej.

18. Decyzję o dostępności korzystania z żywienia  i wysokości wnoszonej opłaty przez pracowników podejmuje Dyrektor Przedszkola.

19. Firma cateringowa zapewnia dostosowane posiłki dla dzieci z alergią na podstawie zaświadczenia od lekarza, które zawiera informacje dotyczące wskazanej diety.

20. Nie dopuszcza się przynoszenia do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) posiłków.

21. Wysokość opłat za wyżywienie w Przedszkolu ustala Dyrektor Przedszkola
w uzgodnieniu z organem prowadzącym, osobno na każdy rok szkolny. Rodzic pokrywa wyłącznie koszt tzw. wsadu do kotła. Koszt przygotowania i dowozu ponosi organ prowadzący.

 

Uchwała Rady Miejskiej ( PDF, 208 KB)
Zasady korzystania ze stołówki ( PDF, 1000 KB)
Skip to content