REKRUTACJA

rekrutacja

Międzyprzedszkolny i Międzyszkolny Konkurs Logopedyczny „Łamańce Językowe”

Regulamin Międzyprzedszkolnego i Międzyszkolnego 

Konkursu Logopedycznego

„Łamańce językowe”

Organizator:

Organizatorem Międzyprzedszkolnego i Międzyszkolnego  Konkursu Logopedycznego „Łamańce językowe” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Osobą udzielającą informacji jest Magdalena Sutor (m.sutor@zsp16.wroclaw.pl). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową.

                  Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 0-III szkół podstawowych .
 2. Praca musi mieć formę wierszyka logopedycznego, który zawierał będzie trudne do wymówienia słowa.
 3. Wierszyk musi zawierać minimum 4 wersy napisane czcionką 12 Times New Roman.
 4. Prace należy opisać, podając na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, dane placówki (adres szkoły, e-mail, telefon), imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 5. Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, wychowawcy, rodzica, logopedy lub innej osoby.
 6. Do każdej pracy należy kartę zgłoszeniową oraz Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu – wyłącznie na potrzeby konkursu (wzór w załączniku).
 7. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.
 8. Prace dostarczone bez wymaganej zgody zostaną wyłączone z konkursu ze względów formalnych.
 9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

                  Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 2. Komisja dokona wyboru 3 najlepszych prac konkursowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 3. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo – wiadomością przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail szkoły.
 4. Organizator określa dzień 20.05.2024 r., jako termin obrad Komisji oraz Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50 jako miejsce obrad Komisji.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Przekazanie nagród zwycięzcom odbędzie się dnia 27 maja 2024 r. Nagrody zostaną rozesłane pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres szkoły.
 7. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.zsp16.wroclaw.pl.

                   Terminy i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać do sekretariatu
  Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław

z dopiskiem „Łamańce językowe” do 17 maja 2024 roku.

 1. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

                  Postanowienia końcowe:

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Przedszkola nr 16 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu ul. Wietrzna 50. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: m.polak@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 

Załącznik Nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora: …………..

wiek:…………………………

klasa/ grupa:………………

Tytuł pracy:…………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………

 

Nazwa i adres placówki:………………………………………………….……..………………

nr tel. : ………….…………………..

e-mail: ………..……………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………….

w Międzyszkolnym  Konkursie Logopedycznym „Łamańce Językowe”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

 

………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych oraz wizerunku dziecka:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………..……………..

 

………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyszkolnego Konkursu Logopedycznego „Łamańce Językowe” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4 .05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1191).  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16: www.zsp16.wroclaw.pl

 

…………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu  własności oraz praw autorskich  pracy konkursowej na Organizatora Konkursu

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….

jako przedstawiciel ustawowy  dziecka/podopiecznego …………………………………………………………..będącego autorem …………………………………………..(tu wpisać tytuł pracy) przenoszę własność pracy konkursowej wraz z prawami autorskimi na organizatora Międzyprzedszkolnego i Międzyszkolnego Konkursu Logopedycznego „Łamańce Językowe”

………………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego  Konkursu Logopedycznego „Łamańce Językowe”  organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu oraz akceptuję jego warunki.

 

………………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content